ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Іnternational Science Group
Анотація
В статті розглянуто організацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в групах з інклюзивною формою навчання. Педагоги, які працюють в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, мають створювати таке середовище, в якому б усіх дітей сприймали і поважали, створювати таку атмосферу взаєморозуміння і взаємодопомоги між дітьми, яка б могла забезпечити дитині з особливими освітніми потребами можливість самоствердитися, набути певні навички соціальної поведінки, сприяти налагодженню дружніх стосунків дітей природним шляхом, заохочувати дітей до співпраці та взаємної допомоги, організовувати цілеспрямовану допомогу шляхом моделювання поведінки і підкріплення, здійснювати фізичне керування дітьми з особливими освітніми потребами під час ігрової діяльності, приділяти індивідуальну увагу дітям, а також співпрацювати з батьками дітей та з членами команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами тощо. The article deals with the organization of work with children with special educational needs in groups with inclusive education. Teachers who working in inclusive groups of preschool education institutions, should create such an environment in which all children would be accepted and respected, create such an atmosphere of mutual understanding and mutual assistance between children, which could provide a child with special educational needs with the opportunity to assert themselves, acquire certain skills of social behavior, promote establishing friendly relations between children in a natural way, encourage children to to cooperation and mutual assistance, to organize targeted assistance by modeling behavior and reinforcement, to exercise physical control children with special educational needs during play activities, pay individual attention to children, and cooperate with parents of children and members of the team of psychological and pedagogical support of a child with special educational needs, etc.
Опис
Ключові слова
інклюзивна педагогіка, заклади дошкільної освіти, діти з особливими освітніми потребами, навчально-пізнавальна діяльність, inclusive pedagogy, preschool education institutions, children with special educational needs, educational and cognitive activity
Цитування
Казачінер О. С. Організація роботи педагогів в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук // Science, practice and theory : The IV International Scientific and Practical Conference, Tokyo, Japan, February 1–4, 2022. – Tokyo, 2022. – Рр. 353–357.