ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Специфікою математичної освіти вальдорфських школярів є також чітке співвіднесення педагогічного процесу з особливостями вікового розвитку дитини. Розкрито зміни у свідомості школярів у віці 9-10 та 11-12 років та їх вплив на змінювання змісту математичної освіти. Спецификой математического образования вальдорфских школьников также четкое соотнесение педагогического процесса с особенностями возрастного развития ребенка. Раскрыты изменения в сознании школьников в возрасте 9-10 и 11-12 лет и их влияние на изменение содержания математического образования. The specificity of the mathematical education of Waldorf students is also a clear correlation of the pedagogical process with the peculiarities of the child's age development. Changes in the consciousness of schoolchildren aged 9-10 and 11-12 years and their influence on changes in the content of mathematics education are revealed.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, математична освіта, школярі, вальдорфская школа, математическое образование, школьники, Waldorf school, mathematical education, schoolchildren
Цитування
Іонова О. М. Особливості математичної освіти учнів у вальдорфській школі / О. М. Іонова, C. Є. Лупаренко // Сучасна математична освіта: методологія, теорія, практика : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. О. А. Жерновникової. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 20–29.