ПРОБЛЕМА КІРКУКУ В ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ІРАКСЬКОГО КУРДИСТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Робота присвячена аналізу проблеми мухафази Кіркуку в процесах державотворення Іракського Курдистану в новітній період історії Іраку. Автором зроблені висновки про те, що загальна загроза Іраку з боку Ісламської Держави стає фактором зближення різних політичних інтересів і сил заради стабілізації ситуації і майбутнього розвитку. Незважаючи на прагнення іракських курдів добитися більш широких прав і свобод аж до здобуття повної державної незалежності, форсування відділення курдських територій від Іраку і вирішення проблеми Кіркуку найближчим часом малоймовірне, оскільки призведе не лише до остаточного розпаду Іраку, але й може спровокувати ще один регіональний збройний конфлікт. Работа посвящена анализу проблемы мухафазы Киркука в процессах государственного строительства Иракского Курдистана в новейший период истории Ирака. Автором сделаны выводы о том, что общая угроза Ираку со стороны Исламского Государства становится фактором сближения различных политических интересов и сил ради стабилизации ситуации и будущего развития. Несмотря на стремление иракских курдов добиться более широких прав и свобод вплоть до получения полной государственной независимости, форсирование отделения курдских территорий от Ирака и решение проблемы Киркука в ближайшее время маловероятно, поскольку приведет не только к окончательному распаду Ирака, но и может спровоцировать еще один региональный вооруженный конфликт. The work is devoted to the analysis of the Kirkuk’s governorate issue in the processes of state building of Iraqi Kurdistan in the recent period of Iraqi history. The conclusions that the general threat to Iraq from the Islamic State is becoming a factor of the convergence of various political interests and forces for stabilization of the situation and future development have been made by the author. Despite the aspiration of Iraqi Kurds to achieve greater rights and freedoms up to full state independence, the forcing of separation of Kurdish territories from Iraq and the solving of the Kirkuk problem is unlikely in the near future, because it will lead not only to the final disintegration of Iraq, but it can provoke another regional armed conflict.
Опис
Ключові слова
мухафаза, Кіркук, Іракський Курдистан, курдський національний рух, автономія, референдум, Ісламська Держава, «пешмерга», битва за Куркук, мухафаза, Киркук, Иракский Курдистан, курдское национальный движение, автономия, референдум, Исламское Государство, «пешмерга», битва за Куркук, governorate, Kirkuk, Iraqi Kurdistan, Kurdish national movement, autonomy, referendum, Islamic State, Peshmerga, battle for Kirkuk
Цитування
Ямпольська Л. М. Проблема Кіркуку в процесах державотворення Іракського Курдистану / Л. М. Ямпольська // Питання сходознавства в Україні: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., .м. Харків, 29–30 берез. 2018 р. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 196–201.