Ідеї національного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито життєвий шлях і громадсько-освітня діяльність С. Ф. Русової, педагогічні погляди та ідеї національного виховання у педагогічній спадщині С. Ф. Русової. Практична частина дослідження присвячена аналізу та узагальненню досвіду С. Ф. Русової з формування національної свідомості молодших школярів, висвітленню питання наступності національного виховання дітей дошкільного віку і молодших школярів на засадах педагогіки С. Ф. Русової, представлено досвід творчої реалізації педагогічних ідей С. Ф. Русової у сучасній системі національного виховання (з досвіду роботи вчителів початкових класів). Додатки містять портрет С. Русової, біографію, список праць, відзнак і нагород, конспект уроку «Софія Русова – славна дочка України» з досвіду роботи вчителя В.П. Стаднік. В квалификационной работе раскрыт жизненный путь и общественно-образовательная деятельность С. Ф. Русовой, педагогические взгляды и идеи национального воспитания в педагогическом наследии С. Ф. Русовой. Практическая часть исследования посвящена анализу и обобщению опыта С. Ф. Русовой по формированию национального сознания младших школьников, освещению вопросы преемственности национального воспитания детей дошкольного возраста и младших школьников на основе педагогики С. Ф. Русовой, представлен опыт творческой реализации педагогических идей С. Ф. Русовой в современной системе национального воспитания (по опыту работы учителей начальных классов). Приложения содержат портрет С. Русовой, биографию, список трудов, знаков отличия и наград, конспект урока «София Русова – славная дочь Украины» по опыту работы учителя В.П. Стадник. The qualifying work reveals the life and social and educational activities of S.F. Rusova, pedagogical views and ideas of national education in the pedagogical heritage of S.F. Rusova. The practical part of the study is devoted to the analysis and generalization of the experience of S.F. Rusova on the formation of national consciousness of primary school children, coverage of the continuity of national education of preschool children and primary school children on the basis of pedagogy S.F. Rusova, presents the experience of creative implementation of pedagogical ideas S.F. Rusova in the modern system of national education (from the experience of primary school teachers). The appendices contain a portrait of S. Rusova, a biography, a list of works, awards and prizes, a synopsis of the lesson "Sofia Rusova – the glorious daughter of Ukraine" from the experience of teacher V.P. Stadnik.
Опис
Ключові слова
виховання, національне виховання, Софія Русова, педагогічна спадщина, педагогічні погляди, педагогічний досвід, воспитание, национальное воспитание, София Русова, педагогическое наследие, педагогические взгляды, педагогический опыт, education, national education, Sofia Rusova, pedagogical heritage, pedagogical views, pedagogical experience
Цитування
Гомечко А. В. Ідеї національного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Гомечко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 82 с. + дод.
Колекції