Синтаксична синонимія і полісемія (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено зв’язки лексико-синтаксичної та синтаксичної синонімії з полісемією у різних ко(н)текстах згідно з інтенцією мовця. В статье исследуются связи лексико-синтаксичес­кой и синтаксической синонимии с полисемией в разных ко(н)текстах в зависимости от интенции говорящего. The actuality of this article is determined by the absence in the modern scientific studies of analysis of intentional and contextual nature of relations of syntactical synonymy with different discourse phenomena among which there is polysemy.
Опис
Ключові слова
романська філологія, котекстуально-контекстуальна полісемія, ко(н)тексти, лексико-синтаксична синонімія, синтаксична синонімія, полісемія, романская филология, котекстуально-контекстуальная полисемия, ко(н)тексты, лексико-синтаксическая синонимия, синтаксическая синонимия, полисемия, romance philology, cotextual-contextual polysemy, co(n)texts, lexico-syntactic synonymy, syntactical synonymy, poly­semy
Цитування
Лепетюха А. В. Синтаксична синонимія і полісемія (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 44. – С. 56–60.