Корекція порушень наочно-образного мислення слабозорих дітей із ЗПР засобами конструювання

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз проблеми порушень наочно-образного мислення у дітей з порушенням зору, які мають затримку психічного розвитку. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості наочно-образного мислення у дітей з порушенням зору та затримкою психічного розвитку. Зроблено аналіз методик щодо корекції порушень наочно-образного мислення слабозорих дітей із ЗПР засобами конструювання. Розроблено рекомендації корекційно-розвиткової роботи щодо подолання дефіцитарності за допомогою конструктування. In the qualification work, a theoretical analysis of the problem of violations of visual thinking in children with visual impairments who have a delay in mental development was carried out. The components, criteria, indicators and levels of formation of visual thinking in children with visual impairment and mental retardation are determined. An analysis of methods for correcting violations of visual thinking in visually impaired children with visual impairment by means of construction was made. Recommendations for corrective and development alwork onovercoming deficits with the help of construction have been worked out.
Опис
Ключові слова
слабозорі діти, затримка психічного розвитку, наочно-образне мислення, корекція, конструювання, конструктор lego, visually impaired children, retardation of mental development, visual thinking, correction, construction, lego designer
Цитування
Кашубіна О. О. Корекція порушень наочно-образного мислення слабозорих дітей із ЗПР засобами конструювання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. О. Кашубіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 59 с. : дод.
Колекції