Наукові школи кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Проаналізовано діяльність наукових шкіл кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Наголошено на тому, що кафедра має 6 наукових шкіл. Схарактеризовано основні напрями діяльності наукових шкіл професорів Попової Л. Д., Троцко А. В., Штефан Л. А., Друганової О. М., Ворожбіт-Горбатюк В. В. та доцента Відченко А. Г. До основних напрямів діяльності наукових шкіл кафедри віднесено: теоретичні ідеї і досвід підготовки вчителів у навчальних закладах Англії та США; проблеми виховання та навчання студентів і учнів у вітчизняній педагогіці та школі у XVIII–XX ст.; проблеми сімейного виховання в історії педагогічної думки України в XIХ–XX ст.; питання становлення й розвитку теорії та практики соціальної педагогіки як в Україні, так і в провідних країнах світу; питання підготовки соціально-педагогічних кадрів та стимулювання діяльності вчителя; проблеми дидактики середньої та вищої школи; питання діяльності соціально-педагогічних служб в Україні та деякі ін. The article analizes the activity of scientific schools of the Department of History of Pedagogy and Comparative Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. It is emphasized that the department has 6 scientific schools. The main directions of the activity of the scientific school of professors Popova L. D., Trotsko A.V., Stephan L. A., Druhanova O. M., Vorozhbit-Horbatiuk V. V. and associate professor Vidchenko A. H. have been defined. The main directions of the activity of the department's schools include: theoretical ideas and experience of teacher training in English and US educational institutions; problems of education and training of students and pupils in the native pedagogy and school in the XVIIIth–XXth centuries; training of music and pedagogical personnel in the history of the Ukrainian pedagogical thought of the XXth century; problems of family education in the history of the Ukrainian pedagogical thought in the XIXth–XXth centuries; questions of the formation and development of the theory and practice of social pedagogy both in Ukraine and in the leading countries of the world; issues of training social and pedagogical staff and stimulating teacher activity; problems of didactics of secondary and high school; issues of the content of social and pedagogical activity with children with special needs and organization of social and pedagogical activity with gifted children; problems of aesthetic preparation of students; questions of the activity of social and pedagogical services in Ukraine; formation and development of comparative pedagogy as a science in the world leading countries; issues of distance education organization in the world leading countries; peculiarities of stimulating teachers to organize professional activity in historical retrospect; issues of physical education of the young generation; features of the organization of social and pedagogical activity in the Kharkiv region; the organization of legal education for high school students of Great Britain in the second half of the XXth century; issues of training social and pedagogical staff in Ukraine and leading countries of the world; features of the assessment of pupils and students in the UK, Canada and some others.
Опис
Ключові слова
кафедра, університет, наукова школа, дослідження, department, university, scientific school, research
Цитування
Штефан Л. Наукові школи кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки / Л. Штефан // Новий Колегіум. – 2020. – № 1 (99). – С. 86–90.