Формування іншомовної граматичної компетенції за допомогою відеоматеріалів (на прикладі відеохостингу YouTube)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У пропонованій статті зроблена спроба проаналізувати проблему формування іншомовної граматичної компетенції за допомогою використання в навчальному процесі автентичних відеоматеріалів, зокрема тих, які доступні в мережі Інтернет. Встановлено, що на сучасному етапі з урахуванням усіх соціокультурних аспектів та викликів, з якими зіткнулося українське суспільство, процес викладання іноземної мови потребує якісного оновлення та імплементації нових методик, форм та прийомів роботи, що й обумовлює актуальність дослідження. Предметом дослідження в цій розвідці є використання автентичних англомовних відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови. У ході роботи нами було зроблено припущення, що використання автентичних відеоматеріалів має позитивний влив на засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу. Нами було розглянуто доцільність застосування відеоматеріалів на занятті з іноземної мови як засобу інтенсифікації навчального процесу, створення позитивної та автентичної атмосфери на занятті, надання йому максимальної комунікативної спрямованості. Також було коротко описано методику роботи з відеоматеріалами та типологію потенційних вправ і завдань для кожного етапу в процесі роботи з відеоматеріалами. Було запропоновано чотири етапи роботи над відеоматеріалами під час роботи з формування іншомовної комунікативної компетенції, зокрема граматичної: Pre-Viewing, While Viewing, Post/After-Viewing та фазу формування і розвитку граматичних навичок. У пропонованій розвідці було зроблено висновок, що використання автентичних іншомовних відеоматеріалів під час навчання іноземної мови, зокрема в роботі над граматичним матеріалом, має позитивний вплив на роботу здобувачів освіти, сприяє створенню атмосфери автентичності, викликає зацікавленість у навчальному матеріалі. Також було зроблено акцент на тому, що використання відеоматеріалів може стати корисним доповненням дистанційних курсів, організованих на базі персональних навчальних систем. The presented article attempts to analyze the problem of the formation of foreign language grammatical competence in the educational process by means of authentic video materials, in particular those which are available on the Internet. It is established that at the present stage, taking into account all socio-cultural aspects and challenges faced by Ukrainian society, the process of teaching a foreign language requires quality updating and implementation of new methods, forms, and techniques, which determines the relevance of the study. The subject of research in this study is the use of authentic English-language videos in foreign language teaching. In the process of study, we made the assumption that the use of authentic videos has a positive effect on the learning of educational material by students. We considered the feasibility of using videos in foreign language teaching as a means of intensifying the learning process, creating a positive and authentic atmosphere in the classroom, and giving it the maximum communicative focus. The method of working with video materials and the typology of exercises and tasks for each stage in the process of working with video materials were also briefly described. Four stages of work on video materials during the formation of foreign language communicative competence are proposed, including grammar: Pre-Viewing, While Viewing, Post / After-Viewing, and the phase of formation and development of grammatical skills. The proposed study concluded that the use of authentic foreign language videos in foreign language teaching, in particular, during the formation the grammar competence, has a positive impact on the students’ work, helps to create an authentic atmosphere, and increases the students’ interest in educational material. Also, there is emphases on the fact that the use of video materials can be a useful addition to distance learning courses based on learning management systems.
Опис
Ключові слова
граматична компетенція, методика навчання іноземної мови, відеохостинг, YouTube, grammatical competence, foreign language teaching methods, video hosting
Цитування
Веретюк Т. Формування іншомовної граматичної компетенції за допомогою відеоматеріалів (на прикладі відеохостингу YouTube) / Т. Веретюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 52, т. 1. – С. 199–204.