ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПОКАЗНИКОВИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

dc.contributor.authorПелюшкіна, Н. І.
dc.date.accessioned2024-02-27T09:05:03Z
dc.date.available2024-02-27T09:05:03Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ процесі дослідження методів розв'язання рівнянь у курсі алгебри основної школи ретельно розглядалися та аналізувалися різноманітні підходи та прийоми. Основною умовою для ефективного розв'язання кожного рівняння є не лише оволодіння учнем теоретичними знаннями, але й вмінням використовувати конкретні навички у практичних завданнях. Вивчення методів розв'язання рівнянь у рамках алгебри основної школи визначено як важливий етап формування математичних компетенцій учнів. Акцент робиться на конкретних стратегіях та прийомах, що можуть сприяти розвитку логічного мислення та алгоритмічних умінь. Важливим фактором у розв'язанні рівнянь є глибоке розуміння математичних концепцій та їх практичного застосування. Дослідження висвітлило, що не лише озброєння учнів конкретними знаннями, але і вміння логічно мислити та застосовувати отримані навички вирішально впливають на їхню успішність у цьому навчальному процесі. Узагальнюючи результати, можна стверджувати, що вивчення методів розв'язання рівнянь в алгебрі основної школи є не лише важливим елементом базового математичного курсу, але й ключовою складовою розвитку математичної грамотності учнів. Застосування різноманітних стратегій та педагогічних прийомів може значно полегшити засвоєння цього матеріалу та підвищити інтерес учнів до вивчення алгебри. The research process of solving equations in the algebra curriculum of elementary school carefully examined and analyzed various approaches and techniques. The fundamental condition for effectively solving each equation is not only the student's mastery of theoretical knowledge but also the ability to apply specific skills in practical tasks. The study of methods for solving equations in the framework of elementary school algebra is identified as a crucial stage in shaping students' mathematical competencies. Emphasis is placed on specific strategies and techniques that can contribute to the development of logical thinking and algorithmic skills. A crucial factor in solving equations is a profound understanding of mathematical concepts and their practical application. The research highlighted that the success of students in this learning process is influenced decisively not only by equipping them with specific knowledge but also by their ability to think logically and apply acquired skills. In summary, it can be argued that the study of methods for solving equations in elementary school algebra is not only an essential element of the basic mathematical course but also a key component in the development of students' mathematical literacy. The application of various strategies and pedagogical approaches can significantly facilitate the assimilation of this material and enhance students' interest in learning algebra.
dc.identifier.citationПелюшкіна Н. І. Технологія розв'язування показникових рівнянь та нерівностей в шкільному курсі математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Н. І. Пелюшкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 85 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14140
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрівняння
dc.subjectнерівності
dc.subjectметоди розв’язування
dc.subjectалгоритми розв’язування
dc.subjectвміння і навички
dc.subjectequations
dc.subjectinequalities
dc.subjectsolution methods
dc.subjectsolution algorithms
dc.subjectabilities and skills
dc.subjectalgebra
dc.subjectelementary school
dc.titleТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПОКАЗНИКОВИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
dc.title.alternativeTECHNOLOGY FOR SOLVING EXPONENTIAL EQUATIONS AND INEQUALITIES IN THE SCHOOL MATHEMATICS COURSE
dc.typeOther
Файли
Колекції