ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

dc.contributor.authorТубелець, Н. М.
dc.date.accessioned2023-04-03T12:06:45Z
dc.date.available2023-04-03T12:06:45Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено проблему організації контролю знань студентів у педагогічному закладі дошкільної освіти через впровадження тестових завдань в освітніх педагогічних закладах вищої освіти. У процесі дослідження висувалась гіпотеза в основі якої лежало припущення, що оптимальне використання тестових завдань як засобу контролю знань та фахових умінь студентів сприятиме підвищенню якості оволодіння навчальним матеріалом з фахової дисципліни, ролі самостійної підготовки в навчальній діяльності, рівня усвідомлення, систематизації та узагальнення знань. In the qualification work, the problem of organising the control of students' knowledge in a pedagogical institution of preschool education through the introduction of test tasks in educational pedagogical educational pedagogical institutions of higher education. In the course of the research, a hypothesis was put forward based on the assumption that the optimal use of test tasks as a means of controlling students' knowledge and professional skills will help to improve the quality of mastering the educational material in the special discipline, the role of independent preparation in educational activities, the level of awareness, systematisation and generalisation of knowledge.
dc.identifier.citationТубелець Н. М. Тестові завдання як засіб контролю знань студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Н. М. Тубелець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 86 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10674
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectорганізація контролю знань
dc.subjectтестові завдання
dc.subjectзаклади дошкільної освіти
dc.subjectсамостійна робота
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectorganisation of knowledge control
dc.subjecttest tasks
dc.subjectpreschool education institutions
dc.subjectindependent work
dc.subjecteducational process
dc.titleТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
dc.title.alternativeTEST TASKS AS A MEANS OF CONTROLLING STUDENTS' KNOWLEDGE
dc.typeOther
Файли
Колекції