Управління розвитком педагогічної майстерності вихователів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління розвитком педагогічної майстерності вихователів. Уточнено суть і структуру педагогічної майстерності, методи й засоби управління розвитком педагогічної майстерності, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper investigates the theoretical and practical developments of scientists on the problem of managing the development of pedagogical skills of educators. The essence and structure of pedagogical skill, methods and means of management of development of pedagogical skill are specified, diagnostic tools of measurement of administrative activity on its development are arranged. A comprehensive and targeted program to improve this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
заклад дошкільної освіти, управлінська діяльність, вихователі, педагогічна майстерність, preschool institution, management activities, educators, pedagogical skills
Цитування
Гроза І. В. Управління розвитком педагогічної майстерності вихователів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / І. В. Гроза ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 84 с. + дод.
Колекції