Педагогічні ідеї християнського виховання підлітків у працях Святих Отців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах схарактеризовано педагогічні ідеї християнського виховання підлітків у працях Святих Отців, які і визначалися як: ідея милосердя і людинолюбства (тобто прояв любові); ідея «благочестя» як результат виховання а основі любові та розумної суворості; ідея патріотизму (дати Вітчизні істинну, цілісну людину); ідея послуху та подвигу як прояв істинної свободи особистості. В тезисах охарактеризованы педагогические идеи христианского воспитания подростков в трудах Святых Отцов, которые и определялись как: идея милосердия и человеколюбия (то есть проявление любви) идея «благочестия» как результат воспитания а в основе любви и разумной строгости; идея патриотизма (даты Отчизне истинную, цельного человека) идея послушания и подвига как проявление истинной свободы личности. The pedagogical ideas of adolescents’ Christian upbringing in Holy Fathers’ works have been characterized in the article. These ideas are: the idea of charity and philanthropy (expression of love); the idea of purity as a result of upbringing based on love and reasonable strictness; the idea of patriotism (upbringing the great, whole person to serve the native land); and the idea of obedience and bravery as manifestation of true freedom. .
Опис
Ключові слова
педагогічні ідеї, християнське виховання, духовність, підлітки, приклад вихователів, аспірантські роботи, педагогические идеи, христианское воспитание, духовность, подростки, пример воспитателей, аспирантские работы, pedagogical ideas, сhristian upbringing, spirituality, adolescents, sample tutors, postgraduate work
Цитування
Дерев’янко І. В. Педагогічні ідеї християнського виховання підлітків у працях Святих Отців / І. В. Дерев’янко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 56–59.