ФОРМУВАННЯ СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ МИР (укр.) – PEACE (англ.) І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ У КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ’ЯТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Формування семантичної структури концептів PEACE (англ.) та МИР (укр.), а також їх збереження в колективній пам’яті виявляються невід’ємними компонентами дослідження взаємозв’язку мови, мислення та суспільної свідомості. На тлі соціально-політичного та ідеологічного контексту країни особливої ​​актуальності набуває дослідження процесів формування семантичної структури концепту МИР / PEACE в українській та англійській мовах, його збереження в колективній пам’яті. Порівняльний аналіз концептів PEACE (англійська) та МИР (українська) в українській та англійській мовах, спрямований на виявлення схожості та відмінностей у їх сприйнятті та вживанні, показує, що як PEACE в англійській мові, так і МИР в українській мові взаємодіють зі своїм мовним та культурним контекстом, формуючи багатошаровий образ миру, відображаючи його різноманітність і значимість для обох народів. Семантична структура концепту PEACE / МИР формується шляхом аналізу його складових елементів і взаємозв’язків. Він включає такі поняття, як толерантність, співпраця, довіра, безпека, відсутність насильства, конфліктів. Кожна з цих концепцій вносить значний внесок у формування цієї загальної концепції. Результати дослідження дозволяють краще зрозуміти процес розвитку семантичної структури концепту МИР / PEACE в українській та англомовній культурах та визначити шляхи його збереження в колективній пам’яті. Збереження концепту МИР / PEACE у колективній пам’яті допомагає підтримувати усвідомлення важливості миру та запобігає можливості його забуття чи знецінення. Це сприяє формуванню позитивного світогляду, сприйняття інших культур, поваги до різноманітності. The formation of the semantic structure of concepts PEACE (English) and МИР (Ukrainian), as well as their preservation in collective memory, prove to be integral components in studying the interrelation of language, thought, and societal consciousness. Against the background of the sociopolitical and ideological context of the country, research into the processes of forming the semantic structure of concept PEACE / MИР in the Ukrainian and English languages, and its preservation in collective memory becomes particularly relevant. A comparative analysis of PEACE (English) and МИР (Ukrainian) concepts in the Ukrainian and English languages, aimed at identifying similarities and differences in their perception and usage, demonstrates that both PEACE in English and МИР in Ukrainian interact with their linguistic and cultural contexts, forming a multi-layered image of peace, reflecting its diversity and significance for both nations. The semantic structure of PEACE / MИР concept is formed through the analysis of its constituent elements and relationships. It includes such notions as tolerance, cooperation, trust, security, absence of violence, and conflicts. Each of these concepts contributes significantly to the formation of this overarching concept. The research results allow for a better understanding of the process of developing the semantic structure of PEACE / MИР concept in Ukrainian and English-speaking cultures and identifying ways to preserve it in collective memory. Preservation of PEACE / MИР concept in collective memory helps maintain awareness of the importance of peace and prevents the possibility of forgetting or devaluating it. This contributes to the formation of a positive worldview, the perception of other cultures, and respect for diversity.
Опис
Ключові слова
концепт, МИР (укр.) / PEACE (англ.), семантика, українська мова, англійська мова, колективна пам'ять, concept, МИР (Ukrainian) / PEACE (English), semantics, Ukrainian language, English language, collective memory
Цитування
Некрилова О. Л. Формування смислової структури концепту МИР (укр.) – PEACE (англ.) і збереження її у колективній пам'яті / О. Л. Некрилова // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 268–272.