ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "Фінтехальянс"
Анотація
У статті порушено актуальну проблему практичного використання цифрових сервісів в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти. Актуальність представленого дослідження зумовлена науково-технічним прогресом, дигітизацією всіх сфер життєдіяльності сучасного інформаційно-цифрового суспільства. Глобальні зміни у сфері вищої освіти, зокрема в нинішніх реаліях воєнного стану в Україні, зумовлюють необхідність модернізації вищої освіти на засадах використання сучасних комп’ютерних технологій, інформаційних та цифрових сервісів. Розкрито суть понять «цифровізація освіти», «цифрова трансформація освіти та науки». З’ясовано, що сферу інформатизації та диджиталізації детермінує нормативно-правова база України, що регулює та контролює її здійснення. Окреслено низку факторів, які впливають на розвиток цифрових сервісів в Україні та можливості їх використання в освітньому процесі педагогічних вишів. Проаналізовано переваги практичного застосування цифрових сервісів в організації освітнього процесу закладів вищої педагогічної освіти. Розглянуто практичне застосування цифрових сервісів для організації асинхронного навчання. Окреслено шляхи підвищення інформаційно-цифрової компетентності для всіх учасників освітнього процесу та визначено перспективи подальших досліджень. The article raises the topical issue of the practical use of digital services in the educational process of higher pedagogical educational institutions. The relevance of the presented research is due to scientific and technological progress, the digitalisation of all spheres of life of modern information and digital society. Global changes in the field of higher education, in particular in the current realities of martial law in Ukraine, necessitate the modernisation of higher education on the basis of the use of modern computer technologies, information and digital services. The essence of the concepts of "digitalisation of education" and "digital transformation of education and science" is revealed. It is found that the sphere of informatisation and digitalisation is determined by the legal framework of Ukraine, which regulates and controls its implementation. A number of factors that influence the development of digital services in Ukraine and the possibility of their use in the educational process of pedagogical universities are outlined. The advantages of the practical application of digital services in the organisation of the educational process of higher pedagogical education institutions are analysed. The practical application of digital services for the organisation of asynchronous learning is considered. The ways to improve information and digital competence for all participants in the educational process are outlined. Prospects for further research are outlined.
Опис
Ключові слова
цифрові сервіси, інформаційні технології, освітній процес, цифровізація освіти, цифрова трансформація, інформаційно-цифрова компетентність, digital services, information technology, educational process, digitalisation of education, digital transformation, information and digital competence
Цитування
Собченко Т. Практичне використання цифрових сервісів в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти як педагогічна проблема / Т. Собченко, О. Желізняк // Socio-economic relations in the digital society. – 2023. –Vol. 3 (49). – Pp. 63–75.