РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorФедоренко, Є. М.
dc.date.accessioned2024-02-15T13:16:04Z
dc.date.available2024-02-15T13:16:04Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури досліджено проблему розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи: проаналізовано наукові погляди вітчизняних і зарубіжних учених на проблему емоційного інтелекту особистості, вивчено вікові особливості емоційного розвитку молодших школярів, виявлено сучасні підходи до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. На підставі результатів констатувальної діагностики обгрунтувано педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи: створення сприятливого освітнього середовища у процесі розвитку емоційного інтелекту молодших школярів; використання у освітньому процесі початкової школи технологій і методів, які сприяють розвитку емоційного інтелекту молодших школярів; підготовка учителів початкових класів до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. Практичне значення магістерського дослідження полягає в розробці Програми розвитку емоційного інтелекту в учнів початкових класів та методичного інструментарію, які забезпечують реалізацію педагогічних умов розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи, а також методичного семінару для учителів «Емоційний інтелект як інструмент професійної діяльності учителя початкових класів». In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the problem of the development of emotional intelligence of younger schoolchildren in the educational process of primary school was investigated: the scientific views of domestic and foreign scientists on the problem of emotional intelligence of the individual were analyzed, the age-specific features of the emotional development of younger schoolchildren were studied, and modern approaches to the development of emotional intelligence were identified. intelligence of younger schoolchildren. Based on the results of ascertainment diagnostics, the pedagogical conditions for the development of the emotional intelligence of younger schoolchildren in the educational process of elementary school are justified: the creation of a favorable educational environment in the process of developing the emotional intelligence of younger schoolchildren; the use in the educational process of elementary school of technologies and methods that contribute to the development of emotional intelligence of younger schoolchildren; preparation of primary school teachers for the development of emotional intelligence of younger schoolchildren in the educational process of primary school. The practical significance of the master's research consists in the development of the Program for the Development of Emotional Intelligence in Elementary School Students and methodological tools that ensure the implementation of pedagogical conditions for the development of emotional intelligence of younger students in the educational process of elementary school, as well as the methodological seminar "Emotional Intelligence as a Tool for the Professional Activities of Elementary School Teachers".
dc.identifier.citationФедоренко Є. М. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Є. М. Федоренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13943
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectемоції
dc.subjectінтелект
dc.subjectемоційний інтелект
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectрозвиток
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectemotions
dc.subjectintelligence
dc.subjectemotional intelligence
dc.subjectyounger students
dc.subjectdevelopment
dc.subjectprimary school
dc.subjecteducational process
dc.titleРОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeThe development of the emotional intelligence of young schoolchildren in the lighting process of the cob school
dc.typeOther
Файли
Колекції