Розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів засобами мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів засобами мистецтва. Художньо-творчі здібності розглядаються як здатність до творчості через художні образи та є сукупністю множини певних психічних якостей, які забезпечують у функціональному синтезі максимальну самореалізацію дитини у процесі художньо-творчої діяльності. Зазначено, що розвиток художньо-творчих здібностей відігріє значну роль у розвитку дитини та сприяє розширенню світогляду, формуванню естетичної культури, прояву власної ініціативи, бажанню створити нове тощо. The publication examines the development of artistic and creative abilities of younger schoolchildren through the means of art. Artistic and creative abilities are considered as the ability to create through artistic images and are a collection of a set of certain mental qualities that ensure the maximum self-realization of the child in the process of artistic and creative activity in a functional synthesis. It is noted that the development of artistic and creative abilities will play a significant role in the development of the child and contribute to the expansion of the worldview, the formation of aesthetic culture, the manifestation of one's own initiative, the desire to create something new, etc.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, творчі здібності, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, aesthetic education, creative abilities, students of primary school age, master's theses
Цитування
Скурідіна У. Розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів засобами мистецтва / У. Скурідіна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 30.