ОРНІТОФАУНА ДИКАНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)

dc.contributor.authorКрат, Є. С.
dc.date.accessioned2024-03-15T13:28:32Z
dc.date.available2024-03-15T13:28:32Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено птахи регіонального ландшафтного парку “Диканський”. Встановлено видовий склад орнітофауни. Визначено поширення птахів в межах РЛП "Диканський", відносну чисельність птахів та їх міграційний стан, екологічні особливості орнітофауни даного регіону: екологічні групи, типи фауни. Розроблено сценарій позакласного заходу на тему “Збереження зимуючих птахів нашого краю”. Методи дослідження: маршрутний метод, метод стрічкового обліку, використання бібліографічного довідника «Птахи України». Науково-дослідна робота ґрунтується на новому матеріалі, зібраному впродовж польових досліджень у регіональному ландшафтному парку "Диканський". Попередні дослідження орнітофауни даного парку можуть бути обмеженими або відсутніми, що робить це дослідження більш значущим і актуальним для вивчення природи цього регіону. Одержані результати по обчисленню та визначенню видів птахів можна використати у написанні наукового довідника по орнітофауні Полтавської області. Для збереження окремих видів можна використати отримані дані про міста їх гніздування та спосіб життєдіяльності. Birds of the regional landscape park "Dykansky" were studied in the qualification work. The species composition of the avifauna has been established. The distribution of birds within the "Dykansky" RLP, the relative number of birds and their migration status, the ecological features of the avifauna of this region have been determined: ecological groups, types of fauna. A script for an extracurricular event on the topic "Preservation of wintering birds of our region" has been developed. Research methods: route method, tape recording method, use of the bibliographic guide "Birds of Ukraine". The research work is based on new material collected during field research in the regional landscape park "Dykansky". Previous studies of the avifauna of this park may be limited or absent, which makes this study more significant and relevant for the study of the nature of this region. The obtained results on the calculation and identification of bird species can be used in writing a scientific reference book on the avifauna of the Poltava region. For the preservation of individual species, it is possible to use the obtained data about their nesting cities and the way of life.
dc.identifier.citationКрат Є. С. Орнітофауна Диканського регіонального ландшафтного парку (Полтавська область) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / Є. С. Крат ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2024. – 56 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14395
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectорнітофауна
dc.subjectптахи
dc.subjectландшафтний парк "Диканський”
dc.subjectavifauna
dc.subjectbirds
dc.subjectDykansky landscape park
dc.titleОРНІТОФАУНА ДИКАНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
dc.title.alternativeBIRD FAUNA OF THE DEACAN REGIONAL LANDSCAPE PARK (POLTAVA)
dc.typeOther
Файли
Колекції