Інтелектуалізм як ознака стилю Григорія Сковороди: лінгвістичні та етнокультурологічні репрезентації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
В статті досліджено мовотворчість письменника-мислителя Григорія Сковороди. Обґрунтовано, що провідною складовою його стилю є інтелектуалізм, який виявляється в таких характеристиках: афористичність, алегоричність і притчевість; діалогізм, полілогічність, комунікативність, відкритість до дискусії; полемічність; контрастність; філософічність і науковість; бароковість мислення та слововживання. The article examines the language creation of the writer-thinker Hryhoriy Skovoroda. It is substantiated that intellectualism is the leading component of his style, which is manifested in the following characteristics: aphoristic, allegorical, and parable-like; dialogism, polylogicity, communicativeness, openness to discussion; polemic; contrast; philosophical and scientific; baroque thinking and word usage.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., інтелектуалізм мовотворчості, інтелектуалізація української літературної мови, Skovoroda H., intellectualism of language creation, intellectualization of the Ukrainian literary language
Цитування
Петрова Озель Л. П. Інтелектуалізм як ознака стилю Григорія Сковороди: лінгвістичні та етнокультурологічні репрезентації / Л. П. Петрова Озель // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 49–54.