Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання та риса особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС)
Анотація
Викладено теоретичні питання інтерактивності як якості навчання і риси особистості в контексті інтерактивного навчання майбутніх фахівців. В роботі визначено засади інтерактивного навчання, схарактеризовано основні методичні прийоми інтерактивного навчання. В роботі підкреслюється, що ефективність впровадження методичних прийомів інтерактивного навчання ґрунтується на інтерактивній взаємодії майбутнього фахівця і викладача. Изложены теоретические вопросы интерактивности как качества обучения и черты личности в контексте интерактивного обучения будущих специалистов. В работе определены принципы интерактивного обучения, охарактеризованы основные методические приемы интерактивного обучения. В работе подчеркивается, что эффективность внедрения методических приемов интерактивного обучения основывается на интерактивном взаимодействии будущего специалиста и преподавателя. Theoretical questions of interactivity as a quality of education and personality traits in the context of interactive training of future specialists are presented. The work defines the principles of interactive learning, describes the main methodical techniques of interactive learning. The paper emphasizes that the effectiveness of introducing the methodological techniques of interactive learning is based on the interactive interaction of the future specialist and teacher.
Опис
Ключові слова
інтерактивність, майбутні фахівці, навчання іноземним мовам, интерактивность, будущие специалисты, обучение иностранным языкам, interactivity, future specialists, learning foreign languages
Цитування
Костікова І. І. Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання і риса особистості / І. І. Костікова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 30 берез. 2018 р. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2018 – С. 45–47.