Дієвість соціально-психологічного впливу в роботі з різними групами клієнтів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито дієвість соціально-психологічного впливу в роботі з різними групами клієнтів. Соціально-психологічний вплив – це тиск на людину з боку агента впливу, який здійснюється без будь-якої загрози життю або здоров’ю об’єкта впливу, без насильницьких дій, без обмежень фізичної свободи дій. Об’єкт впливу вільно, добровільно приймає систему ціннісних смислів суб’єкта впливу. Цей вплив здійснюється на основі законів людської психіки і ґрунтується на психологічних особливостях людини, які роблять її податливою до впливу. Перш за все це емоційно-мотиваційна сфера особистості, її самосвідомість. Автором была раскрыта действенность социально-психологического воздействия в работе с различными группами клиентов. Социально-психологическое воздействие – это давление на человека со стороны агента влияния, который осуществляется без каких-либо угрозы жизни или здоровью объекта воздействия, без насильственных действий, без ограничений физической свободы действий. Объект воздействия свободно, добровольно принимает систему ценностных смыслов субъекта влияния. Это влияние осуществляется на основе законов человеческой психики и основывается на психологических особенностях человека, которые делают ее податливой к влиянию. Прежде всего это эмоционально-мотивационная сфера личности, ее самосознание. The author has revealed the effectiveness of socio-psychological influence in working with different groups of clients. Socio-psychological influence is a pressure on a person by an agent of influence, which is carried out without any threat to the life or health of the object of influence, without violent action, without restrictions on physical freedom of action. The object of influence freely, voluntarily accepts the system of value meanings of the agent of influence. This influence is based on the laws of the human psyche and is based on the psychological features of the person, which make it amenable to influence. First and foremost, this is the emotional and motivational sphere of the individual, his or her self-consciousness.
Опис
Ключові слова
психологічний вплив, соціальний вплив, соціальна робота, психологическое влияние, социальное влияние, социальная работа, psychological impact, social influence, social work
Цитування
Макар Л. М. Дієвість соціально-психологічного впливу в роботі з різними групами клієнтів / Л. М. Макар // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 31–33.