Використання мультимедійного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. ТОВ «ДІСА ПЛЮС», м. Харків
Анотація
У статті висвітлено засоби інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Розглянуто апаратні та програмні засоби інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Розкрито зміст курсу «Технічні засоби навчання та нові інформаційні технології» для формування ІК-компетентності майбутнього вчителя, розкрито особливості призначеня та функціонування мультимедійного обладнання. Розглянуто основні показники якості зображення на екрані; схарактеризовано базові технології виготовлення мультимедійних проекторів; визначено переваги та недоліки технологій; розглянуто можливості підключення проектора до джерел інформації. Зазначено основні параметри при виборі мультимедійного проектора. Розкрито програмне забезпечення підготовки мультимедійних матеріалів для демонстрації на екрані. Розглянуто етапи та рекомендації для складання структури уроку-презентації. Для створення рекламного анонсування або візитки курсу наведено приклад складання структурної презентації до курсу або дисципліни та її основні компоненти. Розглянуто програмне забезпечення для запису власних відео уроків та відео лекцій.В статье освещены средства информационно-коммуникационных технологий обучения. Рассмотрены аппаратные и программные средства информационно-коммуникационных технологий обучения. Раскрыто содержание курса «Технические средства обучения и новые информационные технологии» для формирования ИК-компетентности будущего учителя; особенности функционирования мультимедийного оборудования. Рассмотрены основные показатели качества изображения на экране. Охарактеризованы базовые технологии изготовления мультимедийных проекторов и определены преимущества и недостатки технологий. Рассмотрены возможности подключения проектора к источникам информации. Указаны основные параметры при выборе мультимедийного проектора. Раскрыто программное обеспечение подготовки мультимедийных материалов для демонстрации на экране. Рассмотрены этапы и рекомендации для составления структуры урока-презентации. Для создания рекламного анонсирования или визитки курса приведен пример составления структурной презентации к курсу или дисциплины и ее основные компоненты. Рассмотрены программное обеспечение для записи собственных видео уроков и видео лекций.The article highlights the means of information and communication technology training. The hardware and software of information and communication learning technologies are considered. The content of the course “Technical Means of Learning and New Information Technologies” for the formation of the infrared competence of the future teacher is disclosed; features of the functioning of multimedia equipment. Considered the main indicators of image quality on the screen. The basic manufacturing techniques of multimedia projectors are characterized and the advantages and disadvantages of the technologies are defined.The possibilities of connecting the projector to information sources are considered. The main parameters are indicated when choosing a multimedia projector. Disclosed software for the preparation of multimedia materials for the demonstration on the screen. The stages and recommendations for drawing up the structure of the lesson-presentation are considered. To create an advertisement announcement or a business card for a course, an example is given of drawing up a structural presentation for a course or discipline and its main components. Considered software for recording your own video lessons and video lectures.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна компетентність, апаратні засоби, технології навчання, мультимедійний проектор, презентація, информационно-коммуникационные технологии, информационно-коммуникационная компетентность, аппаратные средства, технологий обучения, мультимедийный проектор, презентация, information and communication technologies, information and communication competence, hardware of information, communication technologies of training, multimedia projector, presentation
Цитування
Лебедєва В. В. Використання мультимедійного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя / В. В. Лебедєва // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. : І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – Вип. 59. – С. 170–180.