Релігії Китаю. Історія та сучасний стан

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кім О. В. Релігії Китаю. Історія та сучасний стан / О. В. Кім // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 137–139.
Анотація
У статті розкрито релігії Китаю, історію та сучасний стан. Релігія є невід‘ємною частиною культури будь-якої країни. В свою чергу, культура завжди тісно пов‘язана з мовою. В Китаї виділяють такі основні релігії: даосизм ( 道 教 ), буддизм ( 佛 教 ), християнство ( 基 督 教 ), представлене здебільшого католицизмом ( 天 主 教 ) та протестантизмом (基督新教), іслам (伊斯兰教). В статье раскрыто религии Китая, историю и современное состояние. Религия является неотъемлемой частью культуры любой страны. В свою очередь, культура всегда тесно связана с языком. В Китае выделяют следующие основные религии: даосизм (道 教), буддизм (佛 教), христианство (基 督 教), представленное в основном католицизмом (天 主 教) и протестантизмом (基督 新教), ислам (伊斯兰教). The article reveals the religions of China, history and current state. Religion is an integral part of the culture of any country. In turn, culture is always closely linked to language. In China, the following main religions are distinguished: taoism (道 教), buddhism (佛 教), christianity (基 督 教), represented mainly by catholicism (天 主 教) and protestantism (基督 新教), islam (伊斯兰教).
Опис
Ключові слова
релігії Китаю, даосизм, буддизм, атеїзм, християнство, іслам, аспірантські роботи, религии Китая, даосизм, буддизм, атеизм, христианство, ислам, аспирантские работы, religion of China, taoism, buddhism, atheism, сhristianity, islam, graduate work
Цитування