УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
За умов реформування освіти проблема підготовки компетентного фахівця є однією з ключових у професійній педагогіці. Зміни соціокультурного середовища спричинили трансформацію парадигми освіти та визначення нових вимог до педагога, зокрема формування в нього під час навчання у виші й подальший розвиток у системі післядипломної освіти ключових компетентностей, серед яких почесне місце посідає творча компетентність. Доведено, що сучасне суспільство має потребу в креативних особистостях, здатних діяти та приймати рішення в нелінійних умовах. Особистість із високим рівнем розвитку творчої компетентності, особливо коли мова йде про керівні кадри, спроможна вільно висловлювати думки, встановлювати причини проблем, пропонувати засоби їх ефективного розв’язання. Саме тому на перший план серед інших виходить завдання розвитку творчої компетентності вчителя, незалежно від його фаху, і вдосконалення управління цим процесом. З’ясовано характерні риси та складові творчості, до яких належать новизна; цінність отриманих результатів; високий рівень мотивації. Доведено, що творча компетентність педагога являє собою інтегральне явище, яке поєднує в собі особистісний, діяльнісний, комунікативний та результативний компоненти, що дозволяють йому якісно, продуктивно реалізовувати цілі освітнього процесу, поєднуючи теоретичну та практичну готовність до творчого виконання професійно-педагогічної діяльності. Схарактеризовано рівні розвитку творчої компетентності педагога – репродуктивний, раціоналізаторський, конструкторський, новаторський. Визначено основні засоби розвитку творчої компетентності педагога, серед яких поступове створення сприятливих умов для організації методичної роботи; управлінська підтримка інформальної освіти педагога; організація колективної творчої діяльності вчителів; заохочення творчої діяльності кожного вчителя; визнання і заохочення тих, хто вміє перевести теоретичні й методичні положення в педагогічні дії; пошук необхідних для творчості ресурсів тощо. Окреслено основні дії керівника ЗЗСО з розвитку творчої компетентності педагога, наприклад: створення внутрішньої системи розвитку й підвищення творчої компетентності педагога; акцентування уваги на головних напрямах, на виконанні виховних, організаторських, комунікативних і конструктивних функцій. Under the conditions of education reform, the problem of training a competent specialist is one of the key issues in professional pedagogy. Changes in the socio-cultural environment caused the transformation of the education paradigm and the definition of new requirements for the teacher, in particular, the formation of key competencies during higher education and further development in the postgraduate education system, among which creative competence takes pride of place. It has been proven that modern society needs creative individuals who are able to act and make decisions in non-linear conditions. A person with a high level of development of creative competence, especially when it comes to management personnel, is able to freely express opinions, establish the causes of problems, and offer means of their effective solution. That is why, among others, the task of developing the teacher's creative competence, regardless of his specialty, and improving the management of this process comes to the fore. The characteristic features and components of creativity, which include novelty; the value of the obtained results; high level of motivation. It has been proven that the creative competence of a teacher is an integral phenomenon that combines personal, activity, communicative and effective components that allow him to qualitatively and productively implement the goals of the educational process, combining theoretical and practical readiness for the creative performance of professional and pedagogical activities. The levels of development of a teacher's creative competence are characterized - reproductive, rationalizing, constructive, innovative. The main means of developing the teacher's creative competence have been determined, including the gradual creation of favorable conditions for the organization of methodical work; administrative support for informal teacher education; organization of collective creative activity of teachers; encouraging creative activity of each teacher; recognition and encouragement of those who know how to translate theoretical and methodological provisions into pedagogical actions; search for resources necessary for creativity, etc. The main actions of the head of schools for the development of the teacher's creative competence are outlined, for example: creation of an internal system of development and improvement of the teacher's creative competence; focusing attention on the main directions, on the performance of educational, organizational, communicative and constructive functions.
Опис
Ключові слова
творчість, творча компетентність педагога, структура, управління, розвиток, засоби, функції, creativity, teacher's creative competence, structure, management, development, means, functions
Цитування
Гречаник О. Є. Управління розвитком творчої компетентності педагога / О. Є. Гречаник, О. О. Чупринін // Актуальні питання у сучасній науці. – 2023. – Вип. № 1 (7). – С. 362–374.