ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ ВИКЛАДАЧА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Професійна діяльність викладача має ґрунтуватися на нормах педагогічної етики, складовою якої є педагогічний такт. Розкрито суть педагогічного такту, особливості його прояву в поведінці викладача, типи тактики спілкування викладача зі студентами, способи впливу на студентів, розглянуто форми нетактовності, обґрунтовано зв’язок педагогічного такту з педагогічною майстерністю. Pedagogical activity of a teacher is to be based on the rules of pedagogical ethics within which pedagogical tact is one of the important components. The essence of pedagogical tact, peculiarities of revelation of it in teacher’s behavior, types of tactics of teacher’s communication with students, the ways of influence on students and the forms of tactlessness have been revealed. The connection of pedagogical tact with pedagogical skill has been substantiated.
Опис
Ключові слова
педагогічний такт, викладач, студент, спілкування, взаємини, способи впливу, pedagogical tact, teacher, student, communication, relationships, ways of influence
Цитування
Гриньова В. Педагогічний такт викладача / В. Гриньова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 202–204.