Дидактична гра як засіб формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дидактичну гру для формування зв’язного мовлення. Саме дидактична гра одночасно є формою навчання, найбільш характерною для дітей дошкільного віку. У дидактичній грі містяться всі структурні елементи, характерні для ігрової діяльності дітей: задум, завдання, зміст, ігрові дії, правила, результат. Вона має дві мети: одна з них – навчальна, яку переслідує дорослий, а інша – ігрова, заради якої дитина діє. Необхідно, щоб ці дві мети доповнювали одна одну і забезпечували засвоєння програмового матеріалу. Тому завдання, спрямовані на розвиток зв’мовлення у дітей з загальним недорозвитком мовлення краще використовувати в ігровій формі. The article deals with the didactic game for the formation of coherent speech. It is the didactic game at the same time is a form of learning, the most characteristic for children of preschool age. The didactic game contains all the structural elements characteristic of children's play activities: idea, task, content, game actions, rules, the result. It has two goals: one of them is educational, which pursued by the adult, and the other - the game, for which the child acts. It is necessary that these two goals complement each other and ensure the assimilation of the program material. Therefore, tasks aimed at the development of speech in children with general underdevelopment of speech is better to use in a game form.
Опис
Ключові слова
дидактична гра, порушення мовлення, логопедія, діти дошкільного віку, didactic game, speech disorders, speech therapy, preschool children
Цитування
Тома Ю. В. Дидактична гра як засіб формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення / Ю. В. Тома // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 193–194.