Психічний стан людини у фразеологічній репрезентації граничності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»
Анотація
У статті представлено результати дослідження фразеологічних одиниць (ФО) на позначення психічного стану людини в репрезентації граничності. Виявлено різні моделі стану людини, які об’єктивуються ФО. Наведено результати структурного-семантичного аналізу фразеологізмів, які свідчать про універсальність та розкривають специфічні риси вербалізації психічного стану людини, зосереджено увагу на особливостях маніфестації останнього одиницями фразеологічного рівня. В статье представлены результаты исследования фразеологических единиц (ФЕ) для обозначения психического состояния человека в репрезентации предельности. Выявлены различные модели состояния человека, которые объективированы ФЕ. Приведены результаты структурного-семантического анализа фразеологизмов, которые свидетельствуют об универсальности и раскрывают специфические черты вербализации психического состояния человека, сосредоточено на особенностях манифестации последнего единицами фразеологического уровня. The article presents the results of the researching of phraseological units (FU) on the designation of the mental condition of man in the representation of the boundary. Different models of the human condition, which are objectified by FU, are revealed. The results of structural-semantic analysis of phraseologisms, which testify to universality and reveal specific features of the verbalization of the mental state of man are shown, the focus is on the peculiarities of the manifestation of the last units of the phraseological level.
Опис
Ключові слова
фразеологічні одиниці, психічний стан людини, репрезентація граничності, об’єктивація, моделювання, структурно-семантичний аналіз, фразеологические единицы, психическое состояние человека, репрезентация предельности, объективация, моделирование, структурно-семантический анализ, phraseological unit, psychic condition of man, representation of boundaries, objectification, modeling, structural-semantic analysis
Цитування
Купіна І. О. Психічний стан людини у фразеологічній репрезентації граничності / І. О. Купіна // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т ; за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 44–45.