ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМАННЯ РІВНОВАГИ В ПІДГОТОВЦІ ФУТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розроблено методику з використанням дестабілізуючого зовнішнього компоненту на підставі нестабільних структур, руху іншою кінцівкою та ін. Доведено, що зміст спеціальних вправ обумовлений наступними чинниками: 1 – структура вправи передбачає положення для максимальної реалізації м’язами контрактильних властивостей в умовах наближених до змагальної діяльності; 2 – використання нестабільних структур в якості додаткового, дезорганізуючого основний рух чинника залучає до скорочення не лише основні, виконуючі протидію мускули, але й дрібні, що відповідають за дрібне налаштування основного руху, зокрема технічного, привносячи до структури руху не лише превентивний зміст, але й значущий фактор оптимізації технічної майстерності футболістів студентських команд. Визначено, що застосування інноваційних технологій фізичної підготовки футболістів студентських команд позитивно впливає на показники змагальної діяльності, а саме – техніко-тактичних дій: спостерігається достовірне зростання більшості показників ігрової активності та середніх значень точних коефіцієнтів активності техніко-тактичних дій гравців, які підвищились на 32 – 39 %; спостерігається достовірне поступове збільшення точних коефіцієнтів активності, оскільки після використання запропонованих вправ на першому етапі експерименту експериментальна група перевищувала суперників на 42%, наприкінці експерименту даний показник підвищився в експериментальній групі до 50%. Показано, що застосування інноваційних технологій фізичної підготовки футболістів студентських команд позитивно впливає на результат змагальної діяльності. A technique has been developed using a destabilizing external component based on unstable structures, movement of the other limb, etc. It has been proven that the content of special exercises is determined by the following factors: 1 – the structure of the exercise provides provisions for the maximum implementation of contractile properties by muscles in conditions close to competitive activity; 2 – the use of unstable structures as an additional, disorganizing factor in the main movement involves not only the main, counteracting muscles, but also small ones that are responsible for finetuning the main movement, in particular the technical one, to the contraction, bringing not only a preventive meaning to the movement structure, but also a significant factor in optimizing the technical skill of football players of student teams. It was determined that the application of innovative technologies of physical training of football players of student teams has a positive effect on the indicators of competitive activity, namely, technical and tactical actions: there is a significant increase in most indicators of game activity and the average values of the exact coefficients of the activity of technical and tactical actions of players, which increased by 32 – 39%; a reliable gradual increase in the exact coefficients of activity is observed, since after using the proposed exercises at the first stage of the experiment, the experimental group exceeded its rivals by 42%, at the end of the experiment this indicator increased in the experimental group to 50%. It is shown that the application of innovative technologies for the physical training of football players of student teams has a positive effect on the results of competitive activities.
Опис
Ключові слова
футбол, підготовка, баланс, рівновага, технології, football, training, balance, equilibrium, technologies
Цитування
Бухкало Д. О. Застосування технологій підтримання рівноваги в підготовці футболістів студентських команд : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Д. О. Бухкало ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 59 с. : табл., іл.
Колекції