Художнє слово в координатах харківської філологічної традиції: контекст, образ, інтерпретація сенсу (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вивченню поетичної мови з огляду на положення теорії словесності, сформульованої свого часу О. Потебнею й розвинутої й доповненої представниками харківської філологічної (лінгвістичної) традиції в діахронії і синхронії. Авторська рефлексія зосереджена на таких аспектах буття поетичного слова: контекст (де й формується художня семантика слова), образність слова (як властивість його семантичного потенціалу створювати алегоричні значення), інтерпретація (декодування)сенсів поетичного слова (як індивідуальна інтелектуальна діяльність реципієнта художнього тексту). Ілюстративним матеріалом для дослідницьких аргументів став текст вірша Сергія Жадана «Торкатись так, як торкаються книг», що вирізняється металогічним наративом і філологічною метафорикою. The article deals with studying poetic language in terms of the ideas expressed in the linguistic theory, established by O. Potebnia in his time and then developed and expanded by representatives of the Kharkiv philological (linguistic) tradition, in both diachronic and synchronic aspects. The author’s reflection is focused on the following issues concerning the functioning of poetic words: context (where the word’s poetic meaning is formed), word imagery (as the ability of its semantic potential to create polysemy), interpretation (decoding) of poetic words’ meanings (as an individual mental activity of the recipient of an artistic text). The illustrative material used in the present research is Serhii Zhadan’s poem «Touch as though you touch the book» which is notable for its metalogical narrative and linguistic metaphorics. Using the example of the original «body is a book» metaphor, its contextual artistic expression, realization of the metaphoric meaning by means of tropes as well as interpretation of its meaning in the aspect of embodiment theory were studied.
Опис
Ключові слова
поетична (художня мова), контекст, образність слова, метафора, інтерпретація сенсу, філологічність, Лисиченко Л. А., poetic (artistic) language, context, word imagery, metaphor, meaning interpretation, linguisticness, L. A. Lysychenko
Цитування
Маленко О. О. Художнє слово в координатах харківської філологічної традиції: контекст, образ, інтерпретація сенсу (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко) / О. О. Маленко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 13–22.