Ґаджети та молодший школяр: розвиток або деградація

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання сучасних технологій для роботи та відпочинку. Завдяки інноваціям сучасні діти дуже швидко пізнають світ, освоюють творчі і пізнавальні ігри, користуються різноманітними додатками тощо. Надмірне використання дитиною електронних пристроїв призводить до зниження зацікавленості навчанням, до погіршення сну дитини тощо. Для того, щоб сучасні ґаджети не приносили шкоди здоров’ю учню, дорослим треба пам’ятати про те, що дитині ними можна користуватися не більш ніж 2 години на день. В статье рассмотрено использование современных технологий для работы и отдыха. Благодаря инновациям современные дети очень быстро познают мир, осваивают творческие и познавательные игры, пользуются различными приложениями и тому подобное. Чрезмерное использование ребенком электронных устройств приводит к снижению заинтересованности обучением, к ухудшению сна ребенка и тому подобное. Для того, чтобы современные гаджеты не приносили вреда здоровью ученику, взрослым надо помнить о том, что ребенку ими можно пользоваться не более 2 часов в день. The article examines the use of modern technology for work and leisure. Thanks to innovation, today's children learn about the world very quickly, learn creative and educational games, use various applications, and so on. Excessive use of electronic devices by children leads to a decline in their interest in learning, sleep problems, and the like. To ensure that modern gadgets are not harmful to the health of the pupil, adults should remember that a child should not use them for more than 2 hours a day.
Опис
Ключові слова
гаджети, молодші школярі, деградація, студентські роботи, гаджеты, младшие школьники, деградация, студенческие работы, gadgets, primary school children, degradation, student work
Цитування
Моргошина Д. Ґаджети та молодший школяр: розвиток або деградація / Д. Моргошина // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 23.