Гармонійні аспекти калокагатії : історико-філософський аналіз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Бориса Грінченка, Едельвейс
Анотація
У статті робиться спроба філософського аналізу гармонії та гармонійного розвитку людини, їхньої інтерпретації з Античності до наших днів. Життя людини проходить у вічних пошуках внутрішньої та зовнішньої гармонії. Автором статті аналізуються висловлювання найвидатніших філософів (Демокріта, Геракліта, Піфагора, Платона, Петра Даміані,Томи Аквинського, Діонісія, І.Канта, Л. Фойєрбаха, О.Ф. Лосєва та інш.), щодо гармонії та гармонійного розвитку людини. Обговорюється думка про те, що ідеал розвиненої гармонійної людини є змістовною основою античного ідеалу калокагатії протягом усієї історії розвитку і трансформації. В статье делается попытка философского анализа гармонии и гармоничного развития человека, их интерпретации с античности до наших дней. Жизнь человека проходит в вечных поисках внутренней и внешней гармонии. Автором статьи анализируются высказывания выдающихся философов (Демокрита, Гераклита, Пифагора, Платона, Петра Дамиани, Фомы Аквинского, Дионисия, И. Канта, Л. Фойербаха, А.Ф. Лосева и др.), По гармонии и гармоничного развития человека. Обсуждается мнение о том, что идеал развитой гармоничной человека является содержательной основой античного идеала калокагатии протяжении всей истории развития и трансформации. The article attempts to philosophically analyze the harmony and harmonious development of man, their interpretation from antiquity to the present day. Human life goes on in eternal search for inner and outer harmony. The author of the article analyzes the statements of eminent philosophers (Democritus, Heraclitus, Pythagoras, Plato, Peter Damiani, Thomas Aquinas, Dionysius, I. Kant, L. Feuerbach, A. F. Losev, etc.), on the harmony and harmonious development of man. It is argued that the ideal of a developed harmonious person is the substantive basis of the ancient ideal of kalokogatia throughout the history of development and transformation.
Опис
Ключові слова
гармонія, гармонійний розвиток, калокагатія, гармония, гармоничное развитие, калокагатия, harmony, harmonious development, kalokogatia
Цитування
Кобзєва І. О. Гармонійні аспекти калокагатії : історико-філософський аналіз / І. О. Кобзєва // Освітологія = Oświatologia : пол.-укр. щорічник укр.-пол. / Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс, 2018. – № 7. – С. 22–28.