Features of the training of teaching staff (historical aspect)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The relevance and importance of training teachers, professional development of teachers is provoked by the challenges of our time, which require a new generation the need for the rapid adaptation in the conditions of the informational and technological development of the society. The article is dedicated to description and analysis of the specific period (1860-1870) that was characterized by the development of the public education, zemstvos’ activity, necessity to preparing teachers. It was shown to changes that have occurred in the training of school teachers in relation to the reform of the education system in the 1860s. Are denoted the main directions of the government and in the field of teacher training. It was analyses the normative documents of the researching period and on this basis she generalizes the basic aspects of zemstvos` activity, role in prepearing of teaching staff, positive characteristics and drawbacks of their activity On the basis of the use of published to the conclusion that in the second half of the nineteenth century was the problem of the shortage of teachers. In the article explored the reasons of low material well-being of the teaching shots of schools in 1860-1870s, main from which were absence of the specialized educational establishments for the teachers, low wages. On the basis of the use of published a pedagogically valuable experience of the activity of the Kharkiv province schools in 1860-1870s was determined that in the second half of the nineteenth century was the problem of the shortage of teachers. In the article explored the reasons of low material well-being of the teaching shots of schools in 1860-1870s, main from which were absence of the specialized educational establishments for the teachers, insufficient funding for education, low wages. The zemstvos prepared rural teachers on the base of already existent general educational establishments and gave grant by persons interested to master the profession of teacher. To improve the skills and the dissemination of advanced pedagogical ideas conducted pedagogical conferences and special pedagogical courses. It was found that in girls' school and high school (public and private) of the Kharkiv province due attention was paid to the practical training of the teaching staff. Актуальність та важливість підготовки вчителів, їхнього професійного розвитку пов’язані з викликами сучасності, які вимагають від нового покоління швидкої адаптації до нових умов інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Стаття присвячена опису та аналізу конкретного періоду (1860-1870), який характеризувався розвитком народної освіти, діяльністю земств, необхідністю підготовки вчителів. Показано зміни, які відбулися у навчанні шкільних вчителів у зв’язку з реформами системи освіти у 1860-х роках. Визначено основні напрями діяльності уряду у галузі підготовки вчителів. Проаналізовано нормативні документи досліджуваного періоду і на цій основі узагальнено основні аспекти діяльності земств, розкрито їх значення у підготовці педагогічних кадрів, схарактеризовано позитивні характеристики та недоліки їхньої діяльності. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. На основі використання опублікованого педагогічно цінного досвіду діяльності шкіл Харківської губернії у 1860-1870-х роках було визначено, що у другій половині ХІХ століття виникла проблема нестачі вчителів. У статті розглядаються причини недостатньої забезпеченості шкіл вчительськими кадрами у 60-70-х рр. ХІХ ст., основними з яких були: відсутність спеціалізованих навчальних закладів для підготовки вчителів; недостатнє фінансування освітньої справи; низька заробітна плата. Установлено, що земства Харківської губернії займалися підготовкою сільських вчителів на базі вже існуючих загальноосвітніх навчальних закладів та призначали учням, які були зацікавлені в опануванні професії вчителя, стипендії. З метою підвищення кваліфікації та поширення передових педагогічних ідей та досвіду проводились педагогічні з’їзди і спеціальні педагогічні курси. З’ясовано, що у жіночих навчальних закладах (державних, приватних та духовних) Харківської губернії приділяли належну увагу практичній підготовці викладацького складу. Перспективну тематику подальших наукових пошуків вбачаємо в порівняльному аналізі змісту, форм та методів організації підготовки вчительських кадрів на різних етапах розвитку суспільства.
Опис
Ключові слова
education teachers, teaching staff, educational congresses, teacher training, zemstvo, public schools, district, підготовка вчителів, учительські кадри, земства, педагогічні курси, з’їзди, народні школи, повіти
Цитування
Yallina V. L. Features of the training of teaching staff (historical aspect) / V. L. Yallina // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 48. – С. 195–205.