Історія ХНПУ імені Г. С. Сковороди на сторінках книжкових та періодичних видань Слобожанщини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У бібліографічному покажчику зібрано інформацію з книжкових, періодичних видань та видань, які продовжуються про найбільш відомі джерела з історії становлення та розвитку ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а також його сучасного існування. Простежено історичний шлях розвитку ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а також додано хронологічний літопис формування вищого педагогічного навчального закладу Слобожанщини, який сприяє розширенню наукового кругозору, формуванню умінь аналізувати, зіставляти і порівнювати педагогічні явища і факти в їх історичній ретроспективі. Покажчик адресовано усім, хто цікавиться питаннями історії вищої освіти в Україні і історією ХНПУ імені Г. С. Сковороди та прагне знати національну історію. The bibliographic index contains information from books, periodicals and publications and that continue to be published about the most famous sources on the history of the formation and development of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, as well as its modern existence. Traced the historical path of development of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, as well as added chronological chronicle of the formation of the higher pedagogical educational institution of Slobozhanshchina, which contributes to the expansion of scientific outlook, the formation of skills to analyze, compare and compare pedagogical phenomena and facts in their historical retrospective. The index is addressed to all those interested in the history of higher education in Ukraine and the history of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and seeks to know the national history.
Опис
Ключові слова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, бібліографічний покажчик, історія вищої освіти, Слобожанщина, книжкові видання, періодичні видання, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, bibliographic index, history of higher education, Slobozhanshchina, book publications, periodicals
Цитування
Історія ХНПУ імені Г. С. Сковороди на сторінках книжкових та періодичних видань Слобожанщини : бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 225 с.