Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тези доповідей конференції, основними темами якої є обговорення системи художніх інтересів письменників / носіїв мови, які впливають на інтелектуальні, моральні, емоційні пласти ідей, конфліктів, героїв / мовленнєвих актів та формують ціннісні орієнтири авторів, напрямів, спільноти. На засадах психологічної та аналітичної інтерпретації автори звертають увагу на внутрішні конфлікти героїв у обставинах, що формують варіативність психодрами. Це дозволяє встановити процеси засвоєння / заперечення норм культури, соціальних цінностей персонажів, що висвітлюють вплив спільноти на психіку індивіда, його рефлексію і дозволяють вибрати типи дій суб’єкта / об’єкта у мові, літературі, кіно, мистецтві, психології, соціології, педагогіці, методиці. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл. Тезисы докладов конференции, основными темами которой является обсуждение системы художественных интересов писателей / носителей языка, которые влияют на интеллектуальные, моральные, эмоциональные пласты идей, конфликтов, героев / речевых актов и формируют ценностные ориентиры авторов, направлений, сообщества. На основе психологической и аналитической интерпретации авторы обращают внимание на внутренние конфликты героев в обстоятельствах, которые формируют вариативность психодрамы. Это позволяет установить процессы усвоения / отрицания норм культуры, социальных ценностей персонажей, которые освещают влияние сообщества на психику индивида, его рефлексию и позволяют выбрать типы действий субъекта / объекта в языке, литературе, кино, искусстве, психологии, социологии, педагогике , методике. Для научных работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, студентов гуманитарных высших учебных заведений и учителей общеобразовательных школ. Theses of conference reports, the main topics of which are the discussion of the system of artistic interests of writers / native speakers, which influence the intellectual, moral, emotional layers of ideas, conflicts, characters / speech acts and form the values of the authors, directions, society. On the basis of psychological and analytical interpretation it is suggested to pay attention to the internal conflicts of the characters in situational context that shape the variability of psychodrama. It will establish the process of assimilation / denial of cultural norms, social values of main characters, illuminating the impact of the society on the psyche of the individual, his reflection, which allow to choose the types of action of the subject / object in language, literature, cinema, art, psychology, sociology, pedagogy, methodology.For scientists, teachers, doctoral students, graduate students, students of liberal arts institutions of higher education and teachers of secondary schools.
Опис
Ключові слова
лінгвістика, літературознавство, методика викладання мови, методика викладання літератури, міждисциплінарні дослідження, лингвистика, литературоведение, методика преподавания языка, методика преподавания литературы, междисциплинарные исследования, linguistics, literary studies, methods of teaching language, methods of teaching literature, interdisciplinary research
Цитування
Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 106 с., портр.