Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів засобами медіатехнологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів засобами медіатехнологій. Сучасні навчальні заклади, починаючи з початкових класів, охоплені медіа інформаційними технологіями, адже вони дають можливість підвищити швидкість і якість сприйняття навчального матеріалу, покращити розуміння та засвоєння знань. Зазначено, що інтерактивні та мультимедіатехнології збагачують процес навчання, залучаючи до процесу сприйняття навчальної інформації більшість чуттєвих компонент учня. The publication examines the ways of activating students' cognitive activity by means of media technologies. Modern educational institutions, starting from primary grades, are covered by media and information technologies, because they provide an opportunity to increase the speed and quality of learning material, improve understanding and assimilation of knowledge. It is noted that interactive and multimedia technologies enrich the learning process, involving most of the student's sensory components in the process of perceiving educational information.
Опис
Ключові слова
початкова школа, медіаосвітні технології, пізнавальна діяльність учнів, магістерські роботи, Elementary School, media educational technologies, cognitive activity students, master's work
Цитування
Вінникова А. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів засобами медіатехнологій / А. Вінникова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 12.