СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ СВІТОГЛЯДНИХ ІДЕЙ Г.СКОВОРОДИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено досвід застосування світоглядних ідей Григорія Сковороди у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної галузі у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. На основі аналізу наукової літератури та соціально-педагогічної практики визначено, що важливим для професійного становлення майбутніх соціальних педагогів і працівників є розуміння світоглядних ідей Г. С. Сковороди щодо основ кордоцентризму, настанов як знайти щастя у житті, вибору сродної праці та можливостей їх творчого використання у соціальному вихованні різних вікових груп у наш час. Підкреслено, що студенти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди пишаються належністю до Сковородинівської родини, мають особливе ставлення до неповторної постаті українського генія й активно використовують спадщину видатного просвітителя у соціально-виховній, волонтерській діяльності. The publication highlights the experience of using worldviews Hryhoriy Skovoroda's ideas in the professional training of future specialists in the social field at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Based on the analysis of scientific literature and socio-pedagogical practice, it was determined that it is important for the professional development of future social pedagogues and workers to understand the worldview ideas of H. S. Skovoroda regarding the foundations of cordocentrism, instructions on how to find happiness in life, the choice of related work and the possibilities of their creative use in social education of different age groups nowadays. It is emphasized that the students of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University are proud of belonging to the Skovorodin family, have a special attitude to the unique figure of the Ukrainian genius and actively use the legacy of the outstanding educator in social, educational and volunteer activities.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Сковорода Г. С., освітній процес, підготовка фахівців, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, social education, pedagogical heritage, pedagogical ideas, H. S. Skovoroda, educational process, training of specialists, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Кабусь Н. Соціальне виховання студентської молоді на засадах світоглядних ідей Г. Сковороди / Н. Кабусь, В. Костіна // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 321–333.