ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК В КУРСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – дослідження головних понять під час вивчення атомного ядра й частинок. Предметом роботи є головні поняття, що використовуються під час вивчення атомного ядра й частинок. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети: - дослідити головні поняття під час вивчення атомного ядра й частинок; - дослідити фізику атомного ядра і елементарних частинок в курсі фізики; - визначити методи навчання. Об’єктом роботи є фізика атомного ядра й елементарних частинок в курсі фізики. Робота має велике практичне значення. Результати, що були отримані в результаті виконання даної роботи, можуть бути використані адміністрацією шкіл, вчителями фізики при підготовці до уроків. The purpose of the study is to study the main concepts during the study of the atomic nucleus and particles. The subject of the work is the main concepts used in the study of the atomic nucleus and particles. Tasks that must be completed to achieve the goal: - to explore the main concepts during the study of the atomic nucleus and particles; - to study the physics of the atomic nucleus and elementary particles in the course of physics; - determine teaching methods. The object of the work is the physics of the atomic nucleus and elementary particles in the course of physics. The work is of great practical importance. The results obtained as a result of this work can be used by school administration, physics teachers in preparing for lessons.
Опис
Ключові слова
фізика атомного ядра, фізика елементарних частинок, вивчення фізики, освітній процес, physics of the atomic nucleus, physics of elementary particles, studying physics, educational process
Цитування
В’юнова Т. В. Фізика атомного ядра та елементарних частинок в курсі профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.08 Середня освіта (Фізика) / Т. В. В’юнова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 44 с. : іл., табл.
Колекції