Імідж науковця – історія і сучасні тренди спільного дослідницького простору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут вищої освіти НАПН України; Харківський гуманітарний унститут «Народна українська академія»
Анотація
У статті на прикладі харизматичності персони Іллі Мечникова презентовано тему «Імідж науковця – історія і сучасні тренди спільного дослідницького простору». Автори стоять на позиціях аксіологічного і персоналістичного методологічних підходів у розкритті цієї теми. Велич конкретного науковця розкрита через призму ціннісних імперативів, які визначали його наукову активність і зараз певною мірою визначають тенденції і гуманістичний базис спільних наукового дослідницького простору. У статті представлено сучасну інтерпретацію бачення Іллею Мечниковим норм акаде- мічного комунікування для підтримки іміджу науковця. У контексті cучасних орієнтирів творення іміджу науковця розроблено формулу комунікативної активності, яку автори сформували на підставі узагальнення приписів самого ученого, самоаналізу і самокоментування академічних записів. Зокрема це формула: ВС+НКЦЛ=ДР, де ВС – висока самооцінка, НКЦЛ – нерозривна комунікація з цінними людьми, такими, висновки яких для людини мають вирішальне значення для ДР – душевної ранимості. The article presents the topic “The image of a scientist – history and modern trends of a joint research space” using the example of the charismatic personality of Ilya Mechnikov. The authors take a stand of axiological and personal methodological approaches while learning this topic. The greatness of a particular scientist is revealed through the perspective of value imperatives that determined his scientific activity and now determine trends and humanistic basis of the common scientific research space.The article presents a modern interpretation of Ilya Mechnikov’s vision of norms of academic communication to maintain the image of a scientist. In the context of modern guidelines for creating the ima ge of a scientist, a formula of communicative activity was developed. The authors formed it on the basis of a generalization the prescriptions of the scientist himself, self-analysis and self-commentary on academic records. In particular, this formula is: high self-esteem, communication with people who adhere to the human values and whose statements are crucial for mental vulnerability
Опис
Ключові слова
академічне спілкування, імідж науковця, Мечников І. І., науковець, особистість, персона, academic communication, image of a scientist, Mechnikov І., scientist, personality, person
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Імідж науковця – історія і сучасні тренди спільного дослідницького простору / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Л. Д. Зеленська, Т. М. Собченко // Привабливість навчального закладу: складові та тренди : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 лют. 2023 р. / Ін-т вищої освіти НАПН України, Харк. гуманітарний ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2023. – С. 58–60. – (Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження й розвитку).