Педагогічне спілкування вихователя з дітьми як умова оптимізації освітнього процесу в закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито особливості педагогічного спілкування педагогів з дітьми, дорослих з дітьми під час навчання, виховання та розвитку; визначено сутність, методи, структуру професійно-педагогічного спілкування в аспекті гуманістичної педагогіки. Експериментально перевірено можливості педагогічного спілкування на засадах гуманістичної педагогіки дітей з дорослими та дітей з однолітками під час системи занять з ознайомлення дітей з навколишнім. Доведено, що за тих умов можливо значною мірою підвищити якість освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. In the master's thesis, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the peculiarities of pedagogical communication between teachers and children, adults and children during education, upbringing and development are revealed; the essence, methods, and structure of professional-pedagogical communication in the aspect of humanistic pedagogy are defined. The possibilities of pedagogical communication on the basis of humanistic pedagogy of children with adults and children with peers during the system of classes on familiarizing children with the environment were experimentally verified. It has been proven that under those conditions it is possible to significantly improve the quality of the educational process in preschool education institutions.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, розвиток, монологічне мовлення, вихователь, ознайомлення з навколишнім, заклад дошкільної освіти, children of preschool age, development, teacher, familiarization with the environment, preschool education institution
Цитування
Вишневська О. М. Педагогічне спілкування вихователя з дітьми як умова оптимізації освітнього процесу в закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. М. Вишневська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 90 с. : табл. + дод.
Колекції