Управління саморозвитком педагога закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління саморозвитком педагога. Схарактеризовано поняття «саморозвиток особистості» у філософському та загальнонауковому контексті, та взаємозв'язок його з розвитком, визначено особливості управління саморозвитком педагога закладу дошкільної освіти, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання рівня управлінської діяльності з його реалізації. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managing the teacher's self-development. The concept of "self-development of the individual" in the philosophical and general scientific context is characterized, and its relationship with development, the peculiarities of managing the self-development of a teacher of a preschool education institution are determined, and the diagnostic toolkit for measuring the level of managerial activity in its implementation is organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
заклад дошкільної освіти, управління, розвиток, саморозвиток, фактори що впливають на саморозвиток, preschool education institution, management, development, self-development, factors affecting self-development
Цитування
Балаба О. І. Управління саморозвитком педагога закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. І. Балаба ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 85 с. : табл. + дод.
Колекції