Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сімейне спілкування - один із впливових факторів особистого розвитку. Батьки - це перший і головний приклад мовлення. Батьки відіграють особливу роль у розвитку дитини з важкими порушеннями мовлення як у мовленнєвих порушеннях, так і в мовленнєвому формуванні, і в процесі корекційного впливу. Семейное общение является одним из влиятельных факторов развития личности. Родители - это первый и самый главный пример вещания. Родители играют особую роль в развитии ребенка с тяжелыми нарушениями речи как при нарушениях речи, так и при формировании речи и в процессе коррекционного воздействия. Family communication is one of the influential factors of personal development. Parents are the first and foremost example of broadcasting. Parents play a special role in the development of a child with severe speech disorders both in speech disorders both both in speech formation and in the process of corrective influence.
Опис
Ключові слова
сімейне спілкування, порушення мови, розвиток мови, дитина, комунікативно-мовленнєвий розвиток, семейное общение, нарушение речи, развитие речи, ребенок, коммуникативно-речевое развитие, family communication, speech disorders, speech development, child, communicative speech development
Цитування
Наволокова О. О. Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленневого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення / О. О. Наволокова // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 164–167.