МУЛЬТИМОДАЛЬНА МЕТАФОРА В TED TALKS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дипломна робота розглядає роль метафори та мультимодальності в комунікації, зосереджуючись на їх використанні в промовах TED Talks. Основна мета – дослідити когнітивні моделі мультимодальної метафори та визначити механізми взаємодії між вербальним і візуальним представленням. Робота визначає об'єкт (метафора як лінгво-когнітивне явище) та предмет (мультимодальні реалізації метафор в TED Talks) дослідження. Методи включають загальнонауковий аналіз і метод когнітивного моделювання, а результати апробовані через статтю та тези на тему «Когнітивне моделювання мультимодальних метафор» та «Функціонування мультимодальної метафори в TED Talks». Робота має практичне значення для освітньої сфери, зокрема на уроках англійської мови в середній школі. The qualification paper examines the role of metaphor and multimodality in communication, with a focus on their utilization in TED Talks speeches. The main objective is to explore cognitive models of multimodal metaphor and identify mechanisms of their interaction between verbal and visual representation. The study defines the object (metaphor as a linguistic-cognitive phenomenon) and the subject (multimodal realizations of metaphors in TED Talks) of the research. The methods employed include a comprehensive scientific analysis and the cognitive modelling method, and the findings are validated through an article and abstracts on the topics of "Cognitive modeling of multimodal metaphors" and "Functioning of Multimodal Metaphor in TED Talks." The research holds practical significance for the educational field, particularly in English language classes in secondary schools.
Опис
Ключові слова
мультимодальна метафора, когнітивне моделювання, метонімія, TED Talks, multimodal metaphor, cognitive modeling, metonymy
Цитування
Чуприна Д. В. Мультимодальна метафора в TED Talks : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Д. В. Чуприна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 64 с. + дод.
Колекції