ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ МИР 1648 РОКУ І СТАНОВЛЕННЯ ВЕСТФАЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дане дослідження присвячене вивченню впливу Вестфальського миру 1648 року на становлення Вестфальської системи міжнародних відносин, а також аналізу його значення для розвитку суверенітету держав та міжнародного права. Особлива увага приділяється розгляду геополітичних та дипломатичних наслідків угоди, що поклала кінець Тридцятирічній війні, та її впливу на подальші міжнародні відносини в Європі. У роботі висвітлено ключові положення мирних угод 1648 р., включаючи визнання суверенітету держав, визначення релігійних прав католиків та протестантів. Розглянуто вплив Вестфальського миру на політичну карту Європи та його визначальну роль у визнанні принципу недоторканності національного суверенітету. Аналізується яким чином Вестфальський мир вплинув на розвиток міжнародних відносин та заклав основи системи балансу сил, що формувалася в результаті цих подій. This study is devoted to the study of the impact of the Peace of Westphalia in 1648 on the formation of the Westphalian system, as well as the analysis of its significance for the development of state sovereignty and international law. Special attention is given to examining the geopolitical and diplomatic consequences of the agreement that ended the Thirty Years' War and its influence on subsequent international relations in Europe. The work highlights the key provisions of the peace agreements of 1648, including the recognition of the sovereignty of states, the determination of the religious rights of Catholics and Protestants. The influence of the Peace of Westphalia on the political map of Europe and its determining role in the recognition of the principle of inviolability of national sovereignty are considered. It is analyzed how the Peace of Westphalia influenced the development of international relations and laid the foundations of the system of balance of power that was formed as a result of these events.
Опис
Ключові слова
Вестфальський мир, Вестфальська система, міжнародні відносини, суверенітет, міжнародне право, Тридцятирічна війна, дипломатія, Вестфальський конгрес, Європа, Peace of Westphalia, Westphalian system, international relations, sovereignty, international law, Thirty Years' War, diplomacy, the Congress of Westphalia, Europe
Цитування
Плахотнікова Д. О. Вестфальський мир 1648 року і становлення Вестфальської системи міжнародних відносин : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Д. О. Плахотнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 47 с. : іл. + дод.
Колекції