РОЗВИТОК МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ПІДГОТОВЦІ ДО НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ (НА ОСНОВІ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ МОВИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі «Розвиток мовно-мовленнєвих компетентностей учнів у підготовці до написання власного висловлення (на основі текстоцентричного підходу до вивчення мови)» розглянуто предметні компетентності школяра в системі мовно-літературної освітньої галузі; проаналізовано сучасні методичні підходи та теорії, що регламентують розвиток мовленнєвих навичок учнів; досліджено ефективні методики та стратегії, спрямовані на підвищення рівня мовленнєвих компетентностей школярів; запропоновано дієві форми навчальної роботи з текстом для формування мовних компетентностей старшокласників у підготовці до написання власного висловлення; обґрунтовано використання видів роботи для активізації мовленнєвих, комунікативних умінь школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, що розглядається, мету й завдання, методи та джерела дослідження, наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, подано інформацію про апробацію студії на наукових конференціях. У першому розділі висвітлено теоретичні засади понять «мовно-мовленнєві компетентності», «власне висловлення» як вид мовленнєвої діяльності, «текстоцентричний підхід» у вивченні української мови. Другий розділ присвячено аналізу ефективних методик та стратегій, що спрямовані на підвищення рівня мовних компетентностей школярів. Розроблено дієві форми навчальної роботи з текстом для формування мовних компетентностей учнів під час підготовки до написання власного висловлення. У третьому розділі обґрунтовано використання видів роботи, необхідних для актуалізації комунікативних умінь учнів у підготовці до укладання есе. За результатами роботи зроблено висновки та окреслено аспекти подальших досліджень. The master’s thesis explores the development of language and speech competencies in students in preparation for independent expression, based on a text-centric approach to language learning. It examines subject competencies of students in the language and literature educational domain, analyzes contemporary methodological approaches and theories regulating the development of students’ speech skills, investigates effective methodologies and strategies aimed at enhancing students’ speech competencies, proposes effective forms of instructional work with text for shaping language competencies in high school students preparing for independent expression, and justifies the use of various activities to activate the speech and communicative skills of students in lessons on the development of coherent speech. The qualification paper consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references. In the introduction, the relevance of the discussed issue is justified, along with the purpose and objectives, research methods and sources, scientific novelty, theoretical and practical significance of the obtained results. Information about the study's presentation at scientific conferences is also provided. The first chapter highlights the theoretical foundations of the concepts of «language-speech competencies», «own expression» as a type of speech activity, and the «text-centric approach» in the study of the Ukrainian language. The second chapter is devoted to the analysis of effective methodologies and strategies aimed at enhancing students’ language competencies. It includes the development of effective forms of instructional work with text to shape students’ language competencies in preparation for independent expression. In the third chapter, the utilization of various tasks necessary to activate students’ communicative skills in preparation for essay writing is justified. Conclusions are drawn based on the results of the study, and aspects for further research are outlined.
Опис
Ключові слова
мовна компетентність, мовленнєва компетентність, власне висловлення, текстоцентричний підхід, текст, мовна особистість, language competence, speech competence, own expression, textcentric approach, text, linguistic personality
Цитування
Печериця С. В. Розвиток мовно-мовленнєвих компетентностей учнів у підготовці до написання власного висловлення (на основі текстоцентричного підходу до вивчення мови) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / С. В. Печериця ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2023. – 84 с. : табл.
Колекції