Вербалізація лексико-семантичного поля "пам’ять" в есеях Василя Махна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором було встановленні особливості вербалізації лексико-семантичного поля «пам’ять» у есеях Василя Махна. Лексика есеїв у книзі «Уздовж океану на ровері» Василя Махна демонструє його філософські та літературні погляди, ідеологію та авторське світорозуміння. Аналіз лексико-семантичних полів автора дає уявлення про зміст індивідуально-мовної системи письменника. В статье автором было установлено особенности вербализации лексико-семантического поля «память» в эссе Василия Махно. Лексика эссе в книге «Вдоль океана на велосипеде» Василия Махно демонстрирует его философские и литературные взгляды, идеологию и авторское миропонимание. Анализ лексико-семантических полей автора дает представление о содержание индивидуально-языковой системы писателя. In the article the author established the features of verbalization lexical and semantic field "memory" in the essays of Vasily Makhno. The vocabulary of the essays in the book Along the Ocean on a Bicycle by Vasily Makhno demonstrates his philosophical and literary views, ideology and the author's worldview. The analysis of the author's lexico-semantic fields gives an insight into. The content of the author's individual linguistic system.
Опис
Ключові слова
вербалізація, лексико-семантичне поле, Махно В., сучасне мовознавство, вербализация, лексико-семантическое поле, современное языкознание, verbalization, lexical and semantic field, Makhno V., modern linguistics
Цитування
Котолуп А. Є. Вербалізація лексико-семантичного поля "пам’ять" в есеях Василя Махна / А. Є. Котолуп // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 69–71.