Колективно-творчі ігри як засіб соціалізації дошкільників з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації дітей з інтелектуальними порушеннями у психолого-педагогічних дослідженнях. Виявлено особливості розвитку щодо соціалізації дітей молодшого дошкільного віку із порушенням інтелекту. Визначено роль колективно-творчих ігор у соціалізації дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту. Проведено емпіричне дослідження та визначено якісні та кількісні показники сформованості соціально-значущих якостей дітей дошкільного віку. Розроблено комплекс колективно-творчих ігор для дітей з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis of the study of the problem of social adaptation of children with intellectual disabilities in psychological-pedagogical research was carried out. Features of development regarding the socialization of children of younger preschool age with intellectual disabilities were revealed. The role of collective creative games in the socialization of preschool children with intellectual disabilities was determined. The author was empirical research and determined qualitative and quantitative indicators of the formation of socially significant qualities of preschool children. A complex of collective creative games for children with intellectual disabilities has been developed.
Опис
Ключові слова
діти, ігри, інтелектуальні порушення, соціалізація, children, games, intellectual disabilities, socialization
Цитування
Ясін В. В. Колективно-творчі ігри як засіб соціалізації дошкільників з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. В. Ясін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 88 с. : іл., табл. + дод.
Колекції