Стилістичні особливості китайських текстів публіцистичного стилю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблему вивчення китайської мови, яка набирає оберти серед бажаючих вивчати та користуватися нею у бізнесі, туризмі, навчанні та праці за кордоном. Задля легшого вивчення мови та оволодіння навичками розуміння публіцистичних тексів необхідно проводити аналогії з рідною мовою. У нашому випадку ми зрівнюємо публіцистичні тексти написані китайською та російською мовою. У газетних та журнальних текстах найчастіше відображається сучасна мова, її розвиток, поява нової лексики, скорочень та ін. Саме аналіз журнальних та газетних текстів може стати платформою для покращення методики викладання китайської мови та розвитку навичок перекладу. В статье рассмотрена проблема изучения китайского языка, который набирает обороты среди желающих изучать и пользоваться им в бизнесе, туризме, обучении и работе за рубежом. Для более легкого изучения языка и овладения навыками понимания публицистических текстов необходимо проводить аналогии с родным языком. В нашем случае мы уравниваем публицистические тексты написанные на китайском и русском языке. В газетных и журнальных текстах чаще всего отражается современный язык, его развитие, появление новой лексики, сокращений и др. Именно анализ журнальных и газетных текстов может стать платформой для улучшения методики преподавания китайского языка и развития навыков перевода.The article considers the problem of learning the Chinese language, which is gaining momentum among those wishing to study and use it in business, tourism, education and work abroad. In order to facilitate language learning and master the skills of understanding journalistic texts, it is necessary to draw analogies with the native language. In our case, we equate journalistic texts written in Chinese and Russian. Newspaper and magazine texts often reflect the modern language, its development, the emergence of new vocabulary, abbreviations, and others. It is the analysis of magazine and newspaper texts that can become a platform for improving Chinese language teaching methods and developing translation skills.
Опис
Ключові слова
китайська мова, стилістика, публіцистичний стиль, лексика, аспірантські роботи, китайский язык, стилистика, публицистический стиль, аспирантские работы, Chinese, stylistics, journalistic style, vocabulary, postgraduate work
Цитування
Шапаренко Е. Е. Стилістичні особливості китайських текстів публіцистичного стилю / Е. Е. Шапаренко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 37–38.