Щастя як феномен буття людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто сенс щастя в контексті зв’язку з сучасною соціальною реальністю та індивідуальним буттям. Досліджено щастя як соціокультурний феномен. Проблема щастя поставала завжди. Це хвилювало людей в конкретно-історичних умовах суспільного буття. Загальносоціальна криза, яку переживає українське суспільство, у свою чергу, сприяє особистісній кризі значної кількості українських громадян, багато з яких сьогодні перебуває в стані фрустрації, духовної спустошеності. Відчуття нещастя людиною подекуди "превалює" над щасливим світоглядом. В статье рассмотрен смысл счастья в контексте связи с современной социальной реальностью и индивидуальным бытием. Исследовано счастье как социокультурный парадокс. Проблема счастья возникала всегда. Это тревожило людей в конкретно-исторических условиях публичного бытия. Общесоциальный кризис, переживаемый украинским обществом, в свою очередь, способствует личностному кризису значительного количества украинских граждан, многие из которых сегодня находятся в состоянии фрустрации, духовной опустошенности. Чувство несчастья человеком кое-где "превалирует" над счастливым мировоззрением. The article examines the meaning of happiness in the context of its relationship to contemporary social reality and individual existence. Happiness as a socio-cultural paradox is investigated. The problem of happiness has always arisen. It has troubled people in concrete-historical conditions of public existence. General social crisis, experienced by Ukrainian society, in its turn, contributes to personal crisis of a significant number of Ukrainian citizens, many of whom are now in a state of frustration, spiritual desolation. A sense of unhappiness "prevails" over a happy outlook.
Опис
Ключові слова
щастя, життя людини, душевна рівновага, соціокультурний феномен, счастье, жизнь человека, душевное равновесие, социокультурный феномен, happiness, human life, mental balance, socio-cultural phenomenon
Цитування
Черкашина В. В. Щастя як феномен буття людини / В. В. Черкашина // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 148–151.