Середина життя і досягнення повної дорослості: основні віково-психологічні особливості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У результаті теоретичного аналізу за проблемою середнього віку особистості було визначено основні ознаки, до яких відносяться усвідомлення розбіжностей між цілями життя та їх задоволенням, незадоволеність досягненнями у різних сферах життя, переоцінка життєвих цінностей, пошук нового смислу життя, зміна суб’єктивного сприйняття психологічного віку, поява страхів, пов’язаних із майбутнім, відчуття фізичного спаду сил. Перебіг кризи середини життя передбачає переосмислення цінностей, смислів та потреб, визначення розвязання нових життєвих задач, ролей та функцій особистості. У роботі показано вікову динаміка перебігу кризи середини життя вказує на те, що на початку кризи більш вираженлю є ідеологічна та світоглядна ригідність у моральній самосвідомості, вищим рівнем оцінки власної реалізованості за цінностями активного життя, здоров’я, творчості, вищими показниками орієнтації у часі як параметру самоактуалізації особистості. Наприкінці кризи середини життя – більш високі характеристики як ціннісного конфлікту, так і ціннісного вакууму, вищі показники самоактуалізації за параметром уявлення про природу людини. Емпірично визначено психологічні ознаки кризи середини життя через виявлення звязків її прояву із недостатнім оптимізмом, невідповідністю психологічного віку, недостатністю осмисленості життя та його екзистенцінйої наповненості, проявами ціннісного конфлікту та вакууму, самотності особистості, часовими децентраціями. As a result of the theoretical analysis of the problem of middle age of personality, the main features were identified, which include the awareness of differences between the goals of life and their satisfaction, dissatisfaction with achievements in different spheres of life, reassessment of life values, search for new meaning of life, change of subjective perception of psychological The appearance of fears related to the future, a sense of physical decline of forces. The course of the crisis of the middle of life involves the rethinking of values, meanings and needs, determining the solving of new life tasks, roles and functions of personality. The work shows the age dynamics of the course of the crisis of the middle of life indicates that at the beginning of the crisis more expressive is ideological and ideological rigidity in moral consciousness, a higher level of assessment the parameter of self -actualization of personality. At the end of the crisis of the middle of life - higher characteristics of both value conflict and value vacuum, higher rates of self -actualization according to the parameter of the idea of human nature. The psychological signs of the crisis of the middle of life are empirically defined by the identification of its manifestation with insufficient optimism, the mismatch of psychological age, the lack of meaningfulness of life and its existentimilate fullness, manifestations of valuable conflict and vacuum, loneliness of personality.
Опис
Ключові слова
середній вік, криза середини життя, дорослість, ціннісні орієнтації, психологічний вік, оптимізм, самотність, смисложиттєві орієнтації, екзистенцій на наповненість життя, middle age, mid-ife crisis, adulthood, value orientations, psychological age, optimism, loneliness, semantic orientations, existence for life of life
Цитування
Бублик М. В. Середина життя і досягнення повної дорослості: основні віково-психологічні особливості : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / М. В. Бублик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 63 с.
Колекції