ОСОБЛИВОСТІ І РОЛЬ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

dc.contributor.authorЧепелєва, Н. І.
dc.date.accessioned2024-03-12T13:32:16Z
dc.date.available2024-03-12T13:32:16Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено природничі онлайн-екскурсії, їхні особливості та роль у методиці викладання біології у загальноосвітній школі в умовах дистанційного навчання та проведення віртуальних екскурсій при вивченні предмету біології. З’ясовано ефективність впливу їхнього застосування на рівень мотивації, спостережливості і пізнавальної активності у учнів 7-х класів Харківського ліцею № 12. Методи дослідження: теоретичні (аналіз науково-методичних джерел з теми дослідження), порівняльний аналіз, опис, методи психолого-педагогічної діагностики (спостереження, діагностика мотивації до успіху та до до уникнення невдач за Т. Елерсом, рівня спостережливості та пізнавальної активності), аналіз результатів дослідження та узагальнення даних. Вперше визначено позитивний вплив застосування серії віртуальних природничих екскурсій на середні значення мотивації до успіху та уникнення невдач у школярів. При цьому зафіксовано, що такі онлайн-екскурсії, які мають у своїй основі психолого-педагогічні прийоми, підвищують мотивованість учнів майже на третину під час дистанційного навчання. Отримані дані педагогічного експерименту доповнюють сучасні відомості щодо впливу онлайн-екскурсій на рівень пізнавальної активності школярів. Також уперше встановлено позитивний вплив використання серії віртуальних екскурсій на рівень спостережливості у учнів, який при цьому зростає на третину, що сприяє розвитку пошукової та дослідницької діяльності школярів. Матеріали магістерської роботи можуть бути використані учителями при підготовці віртуальних уроків-екскурсій з теми "Поведінка тварин". При цьому розроблену серію віртуальних екскурсій доцільно впровадити у шкільну практику онлайн-екскурсій з біології для 7-х класів, з метою розвитку їхньої мотивації, спостережливості та підвищення рівня пізнавальної активності в умовах дистанційної освіти. Також матеріали магістерської роботи будуть доречними для студентів, при підготовці завдань для самостійної роботи та проходженні ними педагогічної практики. In the qualifying work, online nature excursions, their features and role in the methodology of teaching biology in a secondary school in the conditions of distance learning and conducting virtual excursions when studying the subject of biology were investigated. The effectiveness of the influence of their application on the level of motivation, observation and cognitive activity among students of the 7th grades of Kharkiv Lyceum No. 12 was clarified. Research methods: theoretical (analysis of scientific and methodological sources on the topic of research), comparative analysis, description, methods of psychological and pedagogical diagnostics (observation, diagnosis of motivation to succeed and to avoid failure according to T. Ehlers, level of observation and cognitive activity), analysis of research results and data summarization. For the first time, the positive impact of using a series of virtual nature excursions on the average values of motivation to succeed and avoid failure among schoolchildren was determined. At the same time, it was recorded that such online excursions, which are based on psychological and pedagogical techniques, increase the motivation of students by almost a third during distance learning. The obtained data of the pedagogical experiment complement current information on the impact of online excursions on the level of cognitive activity of schoolchildren. Also, for the first time, a positive effect of the use of a series of virtual excursions on the level of observation among students was established, which at the same time increases by a third, which contributes to the development of search and research activities of schoolchildren. The materials of the master's thesis can be used by teachers when preparing virtual lessons-excursions on the topic "Animal behavior". At the same time, it is advisable to introduce the developed series of virtual excursions into the school practice of online biology excursions for 7th grades, with the aim of developing their motivation, observation and increasing the level of cognitive activity in the conditions of distance education. Also, the materials of the master's thesis will be relevant for students, when preparing tasks for independent work and passing them through pedagogical practice.
dc.identifier.citationЧепелєва Н. І. Особливості і роль віртуальних екскурсій в методиці викладання біологї в системі шкільного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Н. І. Чепелєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 63 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14348
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectприродничі онлайн-екскурсії
dc.subjectвикладання біології
dc.subjectдистанційне навчання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectonline nature tours
dc.subjectbiology teaching
dc.subjectdistance learning
dc.subjecteducational process
dc.titleОСОБЛИВОСТІ І РОЛЬ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
dc.title.alternativeFEATURES AND ROLE OF VIRTUAL TOURS IN THE METHODOLOGY TEACHING BIOLOGY IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM
dc.typeOther
Файли
Колекції