Формування готовності майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі

dc.contributor.authorГудзь, Л. С.
dc.date.accessioned2022-02-22T20:49:48Z
dc.date.available2022-02-22T20:49:48Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ умовах інформатизації освіти актуальним є створення та використання засобів навчання, призначених для організації роботи учнів у єдиному інформаційно-освітньому середовищі, що сприяють підвищенню якості навчання. До таких засобів навчання можна віднести інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), спрямовані на реалізацію цілей та завдань сучасної освіти. Багатофункціональні ІКТ надають можливість швидкого пошуку та доступу до необхідної інформації; об’єктивної та якісної перевірки знань; наочного уявлення багатьох складних явищ та процесів. У сучасних умовах саме у початковій школі закладається фундамент того, що отримає розвиток на подальших етапах навчання в ІКТ-насиченому освітньому середовищі. Повноцінне вирішення завдань інформатизації освіти потребує вдосконалення підготовки майбутніх вчителів початкової школи, навчання їх методів роботи з сучасними ІКТ, оволодіння методикою проєктування навчального процесу у формі уроку певного типу на основі використання ІКТ та організації позакласної діяльності учнів. У науковому дослідженні дано визначення поняття «готовність майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі», а також конкретизовано зміст основних понять досліджень. Обґрунтовано критерії (наявність стійких мотивів до застосування ІКТ у початковій школі; наявність теоретичних знань про ІКТ та ступінь володіння методами використання ІКТ для вирішення типових завдань вчителя початкових класів); виділено рівні (високий, середній, низький) даної готовності. Для вивчення стану підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання ІКТ у навчанні молодших школярів було проведено пілотажне дослідження. Запропоновано впровадження навчальної дисципліни вільного вибору «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній початковій школі» в освітній процес майбутніх вчителів початкової школи; залучення майбутніх вчителів початкової школи до самостійної та проєктно-дослідної діяльності з розробки та застосування ІКТ в початковій школі. In the conditions of informatization of education it is important to create and use teaching aids designed to organize the work of students in a single information and educational environment that improves the quality of education. Such learning tools include information and communication technologies (ICT), aimed at achieving the goals and objectives of modern education. Multifunctional ICTs provide the ability to quickly find and access the information you need; objective and quality testing of knowledge; visual representation of many complex phenomena and processes. In modern conditions, it is in primary school that the foundation is laid for what will be developed in the subsequent stages of learning in an ICT-rich educational environment. A full-fledged solution to the problems of informatization of education requires improving the training of future primary school teachers, teaching them methods of working with modern ICT, mastering the methodology of designing the educational process in the form of a lesson based on ICT and extracurricular activities. The research defines the concept of «readiness of future teachers to use information and communication technologies in primary school», as well as specifies the content of the basic concepts of research. Criteria are substantiated (the presence of stable motives for the use of ICT in primary school; the presence of theoretical knowledge about ICT and the degree of mastery of methods of using ICT to solve typical problems of primary school teachers); levels (high, average, low) of the given readiness are allocated. A pilot study was conducted to study the state of preparation of future primary school teachers for the use of ICT in the education of primary school students. The introduction of the discipline of free choice «Use of information and communication technologies in modern primary school» in the educational process of future primary school teachers is proposed; involvement of future primary school teachers in independent and project-based research activities on the development and application of ICT in primary school.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГудзь Л. С. Формування готовності майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Л. С. Гудзь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 77 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7042
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпочаткова школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзастосування ІКТuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary schooluk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjectapplication of ICTuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування готовності майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeForming the readiness of future teachers to use information and communication technologies in primary schooluk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції